“Radikallar” üçün äsäbi siyasät yazısı!

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Siyasät elä bir şeydir ki, deyirlär, sän onunla mäşğul olmasan, o säninlä mäşğul olacaq. Män dä bunu sınaqdan çıxarmağa çalışdım. Doğrudan da eläymiş. Çünki yazdığım, dediyim här sözä kimsä mütläq bänd olur, zor-xoş mäni siyasi polemikalara sürükläyir vä siyasi mövqeyimi täkrarlamağa mäcbur oluram. Zatän gizli bir mövqeyim dä yoxdur. Çünki heç bir zaman konkret siyasi partiyanın üzvü vä ya täräfdarı olmadım, olmaq haqqında düşünmüräm dä. Sadäcä seçki dövrlärindä öz mövqeyimi müäyyänläşdiräräk siyasätin önündä gedänlärdän birini, bir neçäsini dästäklädiyimi açıq şäkildä ifadä ediräm. Yäni än azından fäal vätändaş mövqeyimi açıqlayıram.

2003-cü ildä dä belä etmişdim. Prezidentliyä namizäd İsa Qämbäri dästäklämişdim. Sadäcä bäyanat vermäklä qalmamış, mitinqlärä qatılmış, Sumqayıtdakı böyük mitinqdä çıxış etmiş, oktyabrın 16-da “Azadlıq” meydanında yaxşıca da döyülmüşdüm. Bu o vaxt baş vermişdi ki, indi mäni yerdän yerä vuranlar evlärindä gizlänib çölä çıxmağa qorxurdular.

Sonra Ukrayna narıncı inqilabı baş verdi. Män dä orda uzun müddtli müşahidäçi kimi Çerkassı vilayätinin koordinatoru oldum. Düz iki ay yarım seçkiläri müşahidä etdim. Häm dä täcrübä topladım. İnqilab täcrübäsi. Ki, bu täcrübäni sonradan Azärbaycanda tätbiq edäcäkdim. Yäni än azından elä düşünürdüm.

2005-ci il parlament seçkisi äräfäsindä artıq 3-cü däfä deputatlığa namizäd olmaq iddiasına düşdüm. Bütün göstäricilärim buna imkan verirdi. Hätta fäaliyyätdä olan deputatların belä häsäd aparacağı geniş xarici älaqälärim, xarizmam, yetärincä tanınmağım, kütlä ilä işlämä bacarıqlarım, yeni texnologiyalar vä xarici dillär sahäsindä üstünlüklärim, nitqim vä qätiyyätli mövqeyim qatılacağım täqdirdä seçkini udacağıma täminat verirdi. Üstälik bir dä siyasi dästäk almaq pis olmazdı. Özümä o qädär güvänirdim ki, bäyanat veräräk hätta baş katibi olduğum Azärbaycan Jurnalistlär Konfederasiyası, İdarä Heyätinin üzvü olduğum Azärbaycan Mätbuat Şurasından belä uzaqlaşdım. Arqumentim dä bu oldu ki, män jurnalistikanı siyasätä qatmaq istämiräm. Qatmadım da.

Namizädlik mäsälämi elan etdikdän sonra bu haqda AXCP sädri Äli Kärimliylä söhbät etdim. Ona 34 saylı Xätai II Seçki Dairäsinä iddialı olduğumu dedim vä mümkün olsa mänä dästäk vermäsini xahiş etdim. Häm dä AXCP olaraq deyil, artıq konturları cızılmış “Azadlıq” bloku kimi. Sağ olsun, Äli bäy bildirdi ki, mäni dästäklämäk onlar üçün dä xoş olardı. Lakin bu mäsälänin Müsavat Partiyasıyla da müzakiräsinä gäräk var. Säbäb dä bu idi ki, hämin dairädän müsavatçı vä indi dä däyär verdiyim Näsib Näsibli iddialı idi. O zaman Äli bäyä dedim ki, ägär Näsib bäy başqa dairädän namizäd ola bilärsä, işimizi buna görä quraq. Ola bilmäzsä, äväzindä “Azadlıq” bloku mäni 56 saylı Xaçmaz Känd Seçki Dairäsindä dästäkläsin. Yox, ägär Müsavat Partiyası buna da razı olmazsa, o zaman män blokun namizädi kimi deyil, müstäqil namizäd kimi 34-cü dairädä häräkätä keçäcäm. Vä buna görä dä täbii ki, nä AXCP, nä dä Äli Kärimli mäsuliyyät daşımayacaq. Bu yanaşmam Äli bäyin çox xoşuna gäldi vä o qeyd etdi ki, sän här zamankı kimi fädakarlıq edirsän.

Sonrakı günlärdä Äli bäy mäsäläni “Azadlıq” blokunda müzakirä edäräk mänä xäbär verdi ki, Müsavat mänim xeyrimä 56 saylı dairädän öz namizädini geri çäkmäyä hazırdır. Yäni män 34-cü dairädä Näsib bäyin xeyrinä geri çäkiliräm, bütün resurslarımı da onun öhdäsinä veriräm, Müsavat da 56-cı dairädän özünün bütün arsenalını mänim ixtiyarıma buraxır. Özümä güvändiyim üçün bu seçänäyi qäbul etdim vä Xaçmaza yollandım. Oradakı müsavatçılar mänä dedilär ki, bu däyişiklik qäfil oldusa da ällärindän gäläni edäcäklär.

Bugünkü kimi yadımdadır ki, Müsavat Partiyası Xaçmaz Rayon Täşkilatının sädri Ramazan Äliyev başda olmaqla yerli fäallarla ilk görüşümdä bir şärtim oldu: män öndä olmadıqca kimsä bir addım atmasın! (Mäni söyänlärin tapındığı liderlärdän färqli olaraq män hämişä özüm öndä oluram.) Dostlar bunu sevinclä qäbul etdilär. Onlara izah etdim ki, döyülmäli, söyülmäli, tutulmalı, öldürülmäli adam varsa, o da mänäm. Män olmadıqca kimsä özbaşına artıq häräkätä yol vermämälidir. Ümumiyyätlä, mäni ortalıqda görmäsäniz heç bir addım belä atmayın.

Müsavatçı dostlarla käsdiyim şärtä onlar da, män dä sonadäk ämäl etdik. Bütün görüşlärin, häräkätlärin önündä özüm oldum, arxamda da onlar. Bir addım geri atmadım, än qätiyyätli häräkätlärimlä ad çıxardım. Seçki kampaniyası dövründä şimal zonasında än çox säs gätirän, här käsin dilindä äzbär olan bir häräkätlänmäyä nail olduq. Artıq heç kimdä şübhä yox idi ki, män seçkini mütläq udacağam. Baxmayaraq ki, Yeni Azärbaycan Partiyasının räsmi siyahısında ağır toplardan sayılan Nizami Xudiyevlä räqib idim, onun yeniläcäyi heç kimdä şübhä doğurmurdu. Kampaniya çärçiväsindä düz 83 görüş keçirdik. Här kändä, här mähälläyä qädär getdik. Polis, bälädiyyä, icranın heç biri bizim qarşımızı käsä bilmirdi artıq. Özü dä räy yaratmışdıq ki, inqilab edirik. Radikal vä qätiyyätli çıxış vä davranışlarımız da bu fikrin oturuşmasında öz sözünü deyirdi. İnqilabı da “Azadlıq” bloku olaraq edäcäkdik. Yäni biz buna inanmışdıq. Bir qädär gäncliyimiz, çılğınlığımız belä davranmağımıza säbäb olurdu. Lakin säsvermäyä bir häftä qalmış artıq bälli oldu ki, ölkädä inqilabi situasiya yoxdur. Daha doğrusu, bunu yaratmağa hazırlaşan “Azadlıq” bloku näinki inqilab edäcäk, ümumiyyätlä xalqı yerindän oynadacaq gücä malik deyil. ABŞ-ı tämsil edän bir täşkilatın nümayändäsilä görüşümüzdä bu fikri o mänä dedi özü dä. O qeyd etdi ki, sänin dairändä olduğu kimi kampaniyanı ölkänin än çox 5 dairäsindä müşahidä etmişik…

Säsvermä bitdi, qalib olub qäläbäni äldän verdim, Bakıya döndüm. İndi bütün bunları da ona görä yazıram ki, Xaçmaz müsavatçılarının hämin seçkidä mänä verdiyi dästäyi ikidäbir başıma vuranlar anlasın ki, bunun äväzinä män dä onların partiyadaşı Näsib Näsibliyä güzäştä getmişäm. Hätta onun bizim häyätdäki görüşündä dä çıxış etmişdim vä sonradan Näsib bäyi tapa bilmäyän seçicilär dä sözlärini demäk üçün mänim qapıma dayanırdılar…

Onu da qeyd edim ki, müsavatçıların dästäyini başıma qaxınc edänlär mänä doğrudan da dästäk veränlär deyil, ümumiyyätlä nä dairämä, nä dä kampaniyama daxli olmayanlardır.

Bu yazdıqlarım bäzi adamlar üçün izahat olsun dedim. Anlasalar, anlarlar. Anlamasalar, mänim edä biläcäyim bir şey yox zatän.

Vä indi gäliräm bu yazını yazdıran säbäbä. Sosial şäbäkälär çıxandan sonra, obrazlı desäk, “at izi it izinä qarışıb”. Älindä bir smartfon, bir kompüter olan här käs şäbäkädä fäallıq edir, başını hätta öz çapını aşan adamların başına da qoşur. Biz dä buna tämkinli yanaşırıq. Çünki här käsin fikirlärinä sayğılı davranmaq tämäl kültürümüzdän qaynaqlanır. Ancaq täässüflär olsun ki, bäzän küçä uşağı säviyyäsindä olanlarla üzläşmäli oluruq. Bu gäda-güda (oxuculardan üzr istäyiräm) ailä tärbiyäsi görmämiş olmalı ki, än adi tänqidlä tähqiri bir-birindän ayıra bilmir, säni dä dartıb öz säviyyäsizliyinä endirmäk üçün däridän-qabıqdan çıxırlar. Än sevdikläri söz dä budur ki, “sän satılmısan”. Vä ardınca da küçä söyüşläri. Säbäb? Niyä bizi deyil, örnäk üçün, İlham Äliyevi dästäkläyirsän? Vä ardından da “2005-ci ildä müsavatçıların säninçün etdikläri gözündän gälsin”. Bu küçä adamlarına mädäni şäkildä näyisä izah edä dä bilmirsän. Çünki säviyyä färqi var. Özü dä häddän artıq ciddi färqdir.

İndi män bu sürüyä (bütün oxuculardan üzr istäyiräm ki, başqa uyğun ifadä tapa bilmädim) necä izah edim ki, ermänilär täräfä keçmämişäm, dövlätimä, millätimä, ölkämä, vätänimä xäyanät etmämişäm vä ölümünä bütün bunlara sadiqäm? Ägär män nä vaxtsa İsa Qämbäri dästäklämişämsä, ömrümün sonuna qädär onu dästäklämäk öhdäliyimmi var? Bu nä mäntiqsizlik, bu nä qaragüruh yanaşmasıdır? Mägär män sizin partiyanızın üzvüyämmi ki, bugünkü siyasi mövqeyimi särbäst şäkildä müäyyän etmäyimä satqınlıq adı verirsiniz? Bälkä satqın siz özünüzsünüz, adınızı mänä qoyursunuz? Bir özünüzä diqqätlä baxın, görün kimin ardınca sürünürsünüz? Bir täräfdä qärbin, bir täräfdä dä şimalın uzatdığı kökäyä aldanan, havalanan axı män deyiläm, sizlärsiniz? Män axı heç bir ölkänin yardımıyla bu ölkädä hakimiyyätä gälmä iddiasına düşmädim, düşmäräm dä. Ancaq siz älinizi nä Amerikanın, nä Avropanın, nä Rusiyanın, nä dä İranın ätäyindän çäkmirsiniz! Bunlardan hansı sizä äl uzatsa, özünüzü täslim etmäyä hazırsınız! Bu nä prinsipsizlik, bu nä mövqesizlikdir belä? Bir-birinä zidd, düşmän rejimlärin hamısıyla eyni zamanda necä işbirliyinä hazır ola bilirsiniz? Bälkä satqınlıq dediyiniz elä budur, sadäcä o adı özünüzä deyil, mänim kimi müstäqil mövqeyi olanlara yapışdırmağa çalışırsınız?

Mänim prinsiplärim var, mövqeyim dä qätidir. Ägär bu gün Prezident İlham Äliyev hämin prinsiplärä uyğun bir liderdirsä, män onun arxasındayam. Özü dä sonadäk!

Vä sonda müxalifät partiyalarının liderlärinä säslänmäk istärdim: vallah, billah, bu tärbiyäsiz adamlardan sizä arxa-dayaq olan deyil. Özünüzä intellekti, tärbiyäsi, äxlaqı yerindä olanlardan dästäk qazanın. Şäxsän tanımasam, bilmäsäm demäzdim. İstär Müsavat, istärsä dä AXCP vä başqa müxalifät partiyalarında ätäyindä häqiqätän namaz qılınacaq, dürüst vä şäräfli insanlar yetärincädir. Necä olur ki, bu adamlar da hämin o sürü täfäkkürlü adamlarla eyni täşkilatda tämsil oluna bilirlär? Tämizlänmäk lazımdır, bäylär, tämizlänmäk! Mübahisä, müzakirä, särt tänqid iddianız varsa, buyurun, här zaman buna açığam. Ancaq tärbiyäsizlik edib dä söyüş söyäcäksäniz, cavabınızı män deyil, qanun veräcäk! Necä ki, artıq bu äxlaqsızlardan birinin işiylä şanlı polisimiz mäşğul olur!

Lap sonda isä bir mäsäläni qeyd edim: mäni bu cür söyän “radikal müxalitäçilär”dän bir neçäsini deşifrä etmişäm artıq. Bälkä dä inanılmaz bir şeydir, bu adamlara maaşı bu hakimiyyätin än bärk gedän oliqarxları verir! Özü dä onlardan bäzilärinä bunu şäxsän çatdırmışam vä o susan, bu susan, daha mänä sataşmırlar! Bax, belä! “Radikal müxalifätçi” dediklärimiz dä bunlardır! Mänimlä onların arasındakı färq dä budur. Män göründüyüm kimiyäm, onlar isä göründükläri kimi deyillär. Ona görä dä härlänib-fırlanıb mänä sataşırlar. Yäni, gäl, sän dä bizim kimi ol. Gedin, bala, mänim äxlaqım belä şeyä yol vermäz, sizdän färqli olaraq! Çünki hämişä bir sifätim oldu, olacaq da!

Oxunma sayı: 4190
Share