Di qırın bir-birinizi!

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bilmiräm sevinimmi, kädärlänimmi? Yaxud da ümumiyyätlä “boş ver” deyib keçimmi? Här halda, biganä birisi olmadığıma vä baş veränlärin häm dä bir müddät ävväl mänä däxli olduğuna görä, münasibätimi bildirmäyim yerinä düşärdi.

Müxalifät cäbhäsindäki durumu deyiräm. Täbii ki, onların öz aralarında atışması, bir-birini yerdän yerä vurmasının mänä heç bir däxli yoxdur. Sadäcä istädim ki, ötän il keçirilmiş prezident seçkisindän öncä vä sonra şäxsimä yönälän bäzi ittihamlara mähz indi işıq tutum.

Hämin günlärdä häm AXCP, häm Müsavat üzvlärindän bir qismi, bäzän dä mäni ümumiyyätlä tanımadığını belä etiraf edänlär haqqımda ağızlarına vä ağıllarına gälänläri yazırdılar. İddia edirdilär ki, İlham Äliyevin hakimiyyätdä qalmasının säbäbkarı mänämmiş! Hätta bäzilärilä polemikaya girib näyin nä olduğunu izah edändä dä bir şey anlamırdılar. Qurulduğu gündän ölü doğulduğunu qätiyyätlä dediyim Milli Şura ilä bağlı birmänalı mövqeyim bu adamları özündän çıxarırdı. Onlar özlärini inandırmışdılar ki, heç bir maliyyäsi, sosial bazası vä ictimai dästäyi olmayan Milli Şura hakimiyyäti İlham Äliyevin älindän alacaqmış vä… mänim kimi adamlar buna ängäl olur. Ha izah etdim ki, ay bala, bir az da siyasätlä mäşğul olun, qüvvälär nisbätini müqayisä edin vä gerçäkçi olun, dinlämädilär. Dedilär, sän satılmısan. Hakimiyyät sänä ev verib, väzifä verib, hätta 2015-ci il üçün deputat mandatın hazırdır. Güldüm, bäzän dä äsäbläşdim. Bunların mädäni olanlarına izah etmäyä çalışdım ki, dedikläriniz boş yalanlardır vä bu hakimiyyät dä durub durduğu yerdä hälä mänim kimi birisinä heç nä vermäz. Anlamadılar, öz dediklärindä israr etdilär, män dä hämişäki kimi dedim ki, bunu da buraxaq zamanın öhdäsinä. Buraxdıq. Ancaq här iki täräfin täräfdarları tähqirlärini, böhtanlarını, uydurmalarını davam etdirdilär. Tämkinimi pozmadım, dözdüm. Çünki bilirdim ki, bunların äsas davası irälidädir. Özü dä mänimlä deyil, özlärilä!

İndi zaman mänim haqlı olduğumu täsdiq etdi. AXCP-Müsavat davasından ortalıq toz-duman olub. Hakimiyyätlä mübarizä yaddan çıxıb. Män vä mänim kimi bu hakimiyyäti “ayaqda tutduğu” iddia edilän adamlar da unudulub. Cäbhäçilär vä müsavatçılar bir-birini Ramiz Mehdiyevä, Äli Häsänova satılmaqda ittiham edirlär. Qarşılıqlı şäkildä faktlarla, dälillärlä sübut edirlär ki, bu belädir! Hätta sosial şäbäkälärdä bir-birilärini küçä söyüşlärilä tähqir dä edirlär. Qäzetlärindä yazdıqları yazılarda näinki jurnalist etikasını, heç elementar etikanı belä gözlämirlär. Bir zamanlar küncä sıxışdırdıqları Äbülfäz Elçibäyin ruhunu belä rahatsız edir, onu öz iddialarının şahidi kimi qälämä verirlär. Vä bir yandan da bizim bir zamanlar sakit şäkildä dediyimiz vä dediyimizä görä dä tähqirlärä, basqılara märuz qaldığımız mätläbläri bunlar şäkilli, dälilli, sübutlu bir formada açıb ağardırlar.

Bunların nä yazdıqlarının, bir-birilärinä hansı ittihamlar ünvanladıqlarının ayrıntılarına varmaq istämäzdim. Zatän här şey göz önündädir. Sadäcä onu vurğulamaq istärdim ki, mäni vä mänim kimiläri hakimiyyätä satılmadqa, müxalifätin ayağının altını qazmaqda ittiham edänlärin özlärinin düşdüyü gülünc günü görmäk şäxsimä ayrıca läzzät eläyir. Çünki män bunlardan färqli olaraq hakimiyyätä münasibätimi açıq şäkildä bäyan edirdim vä ediräm dä. Män açıq şäkildä bildirmişdim ki, İlham Äliyevi dästäkläyiräm. Bunlar isä ona qarşı olduqları vä mübarizä apardıqları görüntüsü yaradırdılar, äslindä, xalqdan gizli şäkildä hakimiyyätä işläyirdilär vä näticädä qazanan yenä dä bu hakimiyyät olurdu. İndi, görünür, öz aralarında bölä bilmädikläri bir şey var ki, bir-birilärini “hakimiyyätä satılmaqda” ittiham edirlär. Ay sizi oyunbazlar!

Di qırın bir-birinizi! Öz işinizdir, qarışmırıq! Amma rica edirik ki, bundan sonra özünüzün bulaşdığınız çamuru mänim vä mänim kimilärin üstünä atmayın. Onsuz da täk bir yağmur yetärli olur ki, çamura bulaşdırılmışın kim, çamur içindä olanın kim olduğu üzä çıxsın. Necä ki, son günlärin “Milli Şura” davaları här şeyi üzä çıxardı…

Oxunma sayı: 4124
Share