KİV sahäsindä ciddi fäsadlar

Onlayn medianın inkişafı KİV sahäsindä ciddi fäsadlara säbäb olacaq – Azär Häsrät

Bakı, 25 yanvar, SalamNews, R.Ziya. “İnternet mediasının son dövrlärdä inkişaf etmäsi täbii prosesdir. İnsanlar hämişä daha çevik xäbär almağa can atırlar.”

Bunu SalamNews-a Azärbaycan Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü Azär Häsrät bildirib.

Onun sözlärinä görä, internetin meydana gälmäsi vä son onillikdä çox böyük sıçrayışla inkişaf etmäsi, bu texnologiyanın media üçün dä faydalılığını da üzä çıxarıb: “Buna görä dä onlayn media ağlagälmäz sürätlä genişlänir, här käsin häyatına daxil olur. Bu isä o demäkdir ki, änänävi media, hätta TV-lär belä internet mediaya uduzur. Bunu müsbät addım kimi däyärländirmäk lazımdır.”

Amma bu inkişafın Azärbaycan qanunverciliyindä boşluğun yaranmasına säbäb olduğunu deyän müsahibimiz qeyd etdi ki, bu sahäyä näzarät yox, sadäcä media etikası mäsälälärindä tänzimlämä tätbiq olunmalıdır: “Çünki, bäzän yeni yaradılan onlayn media resursları sui-istifadä hallarına yol verirlär. Mäsuliyyät mäsäläsi dä ortaya çıxanda bälli olur ki, hämin resursun älaqä bilgiläri ümumiyyätlä yoxdur. Ona görä dä biz Mätbuat Şurasında bu mäsäläni müzakiräyä çıxarmışıq.”

MŞ üzvü deyib ki, internet mediasının yazılı vä elektron mätbuatı arxa plana atması faciävi olmasa da, müäyyän kataklizmlärä säbäb olacaq: “Här şeydän öncä qäzet vä jurnalların ämtää olaraq bazara çıxarılmasına son verilmäsi, onların gündälik real gälirdän mährum olmasına säbäb olacaq. Digär täräfdän, yeni texnologiyalarla işlämäyi bacarmayan, nisbätän yaşlı näslä aid jurnalistlär iş yerlärini itiräcäklär.”

Mätbuat Şurasının tärkibindä ötän ildän başlayaraq onlayn media komissiyasının fäaliyyät göstärdiyini bildirän A.Häsrät vurğulayıb ki, komissiya äsasän Avropa täcrübäsini öyränmäklä mäşğuldur. İndi Avropa ölkälärindä Mätbuat şuralarının Media şuralarına çevrilmäsi prosesi başlayıb. Çünki hamı bu qänaätä gälib ki, änänävi çap mediası ömrünü başa vurur vä onun yerini internet mediası tutur. Biz dä prosesdän geridä qalmırıq vä müäyyän addımlar atılır.

Qaynaq: SalamNews

SalamNews

SalamNews

Oxunma sayı: 932

Share