Ävvälcä anons verirlär…

…sonra isä materialı yaymamaq üçün rüşvät täläb edirlär

Azär Häsrät: “Mätbuat Şurası onlayn mediada keyfiyyät däyişiklikläri ilä bağlı inkişafa nail olmaq üçün Qärb täcrübäsini öyränir”

Son vaxtlar jurnalistika sahäsindä reket fäaliyyätinin yazılı mätbuatdan onlayn mediaya transfer olunduğunu müşahidä edirik. Ävvällär “reket qäzetlär”dä çalışan “jurnalistlär” sayt yaradaraq mäkrli fäaliyyätlärini yeni müstävidä davam etdirirlär. Mätbuat Şurasının son vaxtlar “reket jurnalistikası” ilä bağlı qäbul etdiyi qärarlara näzär saldıqda da söylänilänläri äyani şäkildä müşahidä etmäk olur. Bu baxımdan, deyilän formada fäaliyyät ortaya qoyan saytlara qarşı mübarizä tädbirlärinin gücländirilmäsinä ehtiyac olduğu görünür.

Qeyd edäk ki, yaranmış neqativ durumla bağlı bir neçä gün öncä Mätbuat Şurası Şikayätlär üzrä Komissiyasının tädbiri baş tutub. İclasda üç sayta ciddi xäbärdarlıq edilib. Öncä Masallı rayonundan bir qrup ziyalının Jurnalist Araşdırmaları Märkäzinin (jam.az) bu bölgä barädä täqdim etdiyi materiallarla älaqädar müraciäti araşdırılıb. Komissiya üzvlärinin çıxışlarında saytda il ärzindä, xüsusilä son aylarda yoxlanılmayan, qarşı täräfin mövqeyinä aydınlıq gätirilmäyän informasiyaların verilmäsi JAM-ın direktoru Fikrät Färämäzoğluna irad tutulub. “Poliqon” İnformasiya Agentliyinin (pia.az) 27 mart 2014-cü ildä yayımladığı “AMİ-nin Salyan filialında nälär baş verir?” särlövhäli yazısı ilä älaqädar Azärbaycan Müällimlär İnstitutunun adıçäkilän filialının şikayätinin müzakiräsi cavabdeh täräfä xäbärdarlıq olunması ilä näticälänib. Saytın rähbäri Azär Qaramanlıya informasiya agentliyinin fäaliyyätindä dönüş yaradılması tövsiyä olunub. Komissiya “demokratiya.info” saytına, direktor Xäyyam Salmanzadäyä dä ciddi xäbärdarlıq edib. Bildirilib ki, saytda Salyan rayon İcra Hakimiyyäti ilä yanaşı digär idarä, müässisä vä täşkilatlar barädä gedän yazılarda birtäräfli fikirlär yer alır, şäräf vä läyaqätin tähqiri, işgüzar nüfuzun läkälänmäsi hallarına yol verilir.

Mövzu barädä fikirlärini bizimlä bölüşän Mätbuat Şurası İdarä Heyäti vä komissiya üzvü Azär Häsrät dedi ki, Mätbuat Şurası yarandığı gündän Azärbaycanda jurnalistikanın daha saf, tämiz vä daha hörmätli bir müstäviyä keçmäsi üçün çalışır. Ona görä dä jurnalistikadan sui-istifadä edän şäxslär vä qurumlara qarşı mübarizä ehtiyac olduğu qädär davam etdiriläcäk: “Şuranın tärkibindä fäaliyyät göstärän şikayätlär üzrä komissiya vaxtaşırı toplaşaraq vätändaşlardan, ayrı-ayrı täşkilat vä qurumlardan daxil olmuş şikayätläri araşdırır, müvafiq qärarlar qäbul edir. Sonuncu toplantıda da bir neçä internet saytı vä «Yeni Müsavat» qäzeti ilä bağlı olan narazılıqlar müzakirä olundu. Häm şikayätçi, häm dä cavabdeh täräfin fikirläri dinlänildi. Ämlak Mäsäläläri Dövlät Komitäsinin «Yeni Müsavat» qäzetinä qarşı iddiası rahatlıqla hällini tapdı. Belä ki, qäzet rähbärliyi heç bir problem olmadan qarşı täräfin mövqeyini därc etmäyä hazır olduğunu bildirdi. Amma bäzi özünä jurnalist deyän adamlarla bu cür mäsäläläri häll etmäk çätin olur. Onlar peşälärindän sui-istifadä ilä mäşğuldurlar. Ayrı-ayrı müässisäläri, mämurları, hätta bölgäläri daimi näzarätdä saxlayırlar. Çox zaman anonim mänbälärä istinad edäräk doğru olmayan xäbärlär yayırlar. Hätta elä hallar olur ki, ävvälcä anons verirlär, sonra isä materialı yaymamaq üçün müäyyän şäxslärdän rüşvät täläb edirlär”.

A.Häsrät bu cür dezinformasiya yayan saytlara xäbärdarlıq edildiyini söylädi: “Hämin resursların sahiblärinä xatırlatdıq ki, etdikläri jurnalistikanın etik prinsiplärinä ziddir vä ägär belä hallar davam edärsä, onların adı qara siyahıya salınacaq. Täässüf ki, dävät olunanlardan demokratiya.info saytının rähbärliyi gälmädi. Mäsälä onlarsız müzakirä olundu vä müvafiq qärar qäbul edildi. Ümumilikdä fäaliyyätimiz häm Mätbuat Şurası, häm dä şikayätlär komissiyası olaraq jurnalistikanın tämiz adının qorunmasına, yanlışlığın aradan qaldırmasına yönälib”. Müsahibimiz gäläcäkdä dä bu cür işlärin davam etdiriläcäyini, medianın keyfiyyätinin artırılması üçün maksimum çalışacaqlarını dedi: “Bilirsiniz ki, Mätbuat Şurasının ötän il keçirilän qurultayında tärkib genişländirildi. İdarä Heyäti üzvlärinin sayı 15-dän 17-yä qaldırıldı vä 3 näfär onlayn medianın tämsilçisi seçildi ki, män dä onlardan biriyäm. Mätbuat Şurası onlayn mediada keyfiyyät däyişiklikläri ilä bağlı inkişafa nail olmaq üçün xeyli addımlar atıb. 2014-cü ilin “Onlayn media ili” elan edilmäsi dä täsadüfi verilän qärar deyil. Bu istiqamätdä müäyyän tädbirlär, konfranslar täşkil olunub. Mätbuat Şurasının özündä dä däyirmi masa keçirilib. Qeyd edim ki, il ärzindä bu cür tädbirlärin davam etdirilmäsi näzärdä tutulur. Äsas mäqsädimiz odur ki, vätändaşlarımız etik çärçivädä fäaliyyät göstärän saytlardan istifadä etsinlär. Çünki hazırda internetdän istifadä edän şäxslärin sayı kifayät qädärdir. Biz dä yeni davranış qaydaları üçün täbliğat işinin qurulmasına yönälmiş işlär göräcäyik. Bu işlär isä däyirmi masaların täşkili, yeni qaydaların çap olunub yayılması, müxtälif mütäxässis räylärinin ictimailäşdirilmäsi vä s ilä häyata keçiriläcäk”.

İdarä Heyätinin üzvü görüläsi işlärin çox olduğunu da vurğuladı: “Biz Qärbin, xüsusän Avropa ölkälärinin täcrübäsini öyränmäyä çalışırıq. Çünki onlarda bu proses bizdän öncä başlayıb. Onlayn media ilä tämas vä onun genişlänmäsi ilä bağlı mäsälälärdä ölkämiz dä o qädär geri qalmayıb. Amma bütün hallarda, müäyyän qaydaların tätbiqinä ehtiyac var. Ona görä Qärb täcrübäsinin öyränilib Azärbaycanda tätbiq edilmäsi qaçılmazdır. Mätbuat Şurası da bu gün bu yöndä fäaliyyätini davam etdirir”.

Şäfa Tapdıq

Qaynaq: Kaspi.az

Kaspi.az

Kaspi.az

Oxunma sayı: 1003

Share