Yol çäkänä länätmi, rähmätmi oxusam?

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät | azer@azerhasret.com

Bu gün yollardan yazmaq istäyiräm. Öz yurdumun yollarından. Äslindä çoxdan yazmaq fikrim vardı. Ancaq här däfä başımız bir işä qarışdığı üçün bu mäsälä bir az daha täxirä salınırdı.

Son 10 gün ärzindä Xaçmaza 3 däfä säfär etmişäm. Öz kändimizä, Dädäliyä qädär. Bir az da Xudata sarı getmişäm. Vä här däfä gedärkän bütün yol boyu düşündüklärimi täkrar-täkrar düşünmäli olmuşam…

Bakı-Quba yolu kimi bilinän vä Şabranın Gändob kändinä qädär uzanan magistral yol (avtoban) ävvälki illärlä müqayisädä sürücülärin işini asanlaşdırsa da insanda xoş olmayan duyğuların da baş qaldırmasına säbäb olur. Bir neçä il öncä istifadäyä verilmiş beton yol örtüyü 30 ilä hesablansa da artıq 3 ilin içindä faktiki dağım-dağımdır. Özälliklä dä üzü Bakıya doğru gäländä sadäcä bu yolu bu kökdä tikänlärä länät oxumaya bilmirsän. Särt beton yol az qala başdan ayağa cadar-cadar, dağım-dağım vä yamaq-yamaqdır! Dövlätin milyonlarla väsaiti hesabına tikilmiş, 30 il täminatı olacağı deyilän yol heç 3 il dözä bilmäyib! Än lüks avtomobildä belä özünü traktorla yol gedirmiş kimi hiss etmäli olursan bu yolda. Vä buna görä dä yolun böyük bir hissäsi sökülüb täzädän tikilib. Ancaq tämir adı altında aparılan bu iş dä o qädär keyfiyyätsiz olub ki, sadäcä “länät şeytana” demäli olursan. Sözümün canı odur ki, bu yolu tikänlär Azärbaycan dövlätinä xäyanät edäräk onun ämanätini – dövlätin väsaitini mänimsäyiblär ki, belä bädbäxt vä keyfiyyätsiz yol ämälä gälib! Bunu edänlärin günahı heç cür bağışlana bilmäz!

Gändobdan üzü Xaçmaza doğru yol magistral olmasa da kefyfiyyätli sayıla bilär. Yäni asfalt örtüyü normaldır, yolun genişliyi dä yetärlidir. Bu baxımdan Gändobdan düz Xaçmaz şähärinä qädär yolla bağlı şikayätim yoxdur. O yolu o väziyyätdä saxlayanların atasına Allah rähmät eyläsin.

Xaçmaz-Xudat yolu isä heç dä üräkaçan durumda deyil. Çox hörmätli ağsaqqal, bu yaxınlarda 75 yaşı tamam olmuş icra başçısı Şämsäddin Xanbabayev, ädalät naminä demäliyäm ki, rayona gäländän Xaçmazın siması ämälli-başlı däyişib. Hätta o qädär ki, bir däfä Xaçmazdan yazdığım şäkilli bir yazıma xarici ölkälärdän xeyli reaksiya gälmişdi ki, biz oranı görmäk istärdik. Doğrudan da bu gün Xaçmaz bölgädä özünün inkişafı, simasının sürätlä gözälläşmäsi baxımından bütün rayonlardan seçilir vä täbii ki, bunda icra başçısının rolu danılmazdır. Rayonun här täräfindä tikinti-quruculuq, abadlıq işläri gedir, yeni iş yerläri açılır, ticarät inkişaf edir. Bu isä näticä etibarilä ähalinin mäşğulluğu üçün şärait yaradır vä insanların rifah halı getdikcä yüksälir. Känd täsärrüfatı haqqında isä älavä şärhä ehtiyac yoxdur. Özünün täbiätilä färqlänän rayonda kändlinin xoşbäxt ola bilmäsi üçün här şey var. Amma Xaçmaz-Xudat yolu heç dä bu gözällikläri tamamlayacaq durumda deyil. Häqiqätän dä rayonun simasıyla tärs mütänasiblik täşkil edir bu yol. Çox kälä-kötür, yer-yer yamaqlı olan bu yolun äsaslı tämirä, hätta deyärdim ki, yenidän qurulmaya ehtiyacı var. Özü dä bu ehtiyac indi yaranmayıb. Oraların insanı olduğum üçün deyiräm bunu. Häm dä näzärä almaq lazımdır ki, Xaçmazın xalq arasında “Nabran” kimi tanınan istirahät zonasına mähz o yolla gedilir, mäncä, bu işi dä bir an öncä häll etmäk yerinä düşärdi.

Yol deyändä, daha bir yoldan danışmaq istärdim. Bu da mänim doğma kändim Dädälidän keçmäklä ta dänizä qädär (deyilänä görä ümumi uzunluğu 14 km-dir) uzanan yeni asfalt yoldur. Daha doğrusu, daşlı-käsäkli känd yollarının asfaltlanmış halıdır. Ötän il bizim kändä ilk däfä qaz çäkildi, ardından da bu yol mäsäläsi hällini tapdı. Bir neçä däfä gedib-gälmişäm, yolu çäkänlärin atasına rähmät dä oxumuşam. Ölkädä gedän quruculuq işlärinin bizim kändä belä sürätlä nüfuz etmäsi, älbättä, mäni dä çox sevindirir. Ancaq o yolda diqqätimi bir mäsälä cälb edir. Här däfä iki minik maşını qarşı-qarşıya gäländä hiss edirsän ki, yol elä bil ki, çox dardır. Yäni maşınlardan biri mütläq asfaltdan känara çıxmalı olur. Bunu kändçilärimä dä deyändä bildirdilär ki, o yolun enindän bir metr oğurlanıb! Bäli, mähz oğurlanıb! Bax, yolu çäkänä, çäkdiränä nä qädär alqış oxuyurumsa, o bir metri oğurlayana, oğurladana da bir o qädär länät oxuyuram, xäbäriniz olsun! Bu da dövlätä, Prezidentä xäyanätin daha bir örnäği! Bakı-Quba yolunu çäkän, çäkdirän nä qädär haramzadalıq edibsä, mänim kändimdän keçän yolda belä yeyintiyä, oğurluğa yol verän dä bir elä haramzadalıq edib. Sadäcä daha kiçik häcmdä! Haramınız olsun!

Känddä olarkän bir dä eşitdim ki, 2012-ci ilin martında xalq ayaqlanması sonucu Prezident täräfindän haqlı olaraq väzifäsindän uzaqlaşdırılmış icra başçısı Rauf Häbibov Bakı-Quba yolunun inşasına cavabdeh olan Näqliyyat Nazirliyindä näsä müfättiş filan väzifäsindä işläyir. Vä dähşätlisi dä budur ki, bu adam Qubadan olan sürücülärä qarşı xüsusi amansızlığıyla seçilir. Açığı, deyilänläri däqiqläşdirmäk imkanım olmadı. Amma här halda xalq arasında belä söhbätlär varsa, araşdırılmalı, uyğun tädbir görülmälidir. Şäxsän mänä bu mäsälä inandırıcı görünür. Çünki Näqliyyat Nazirliyinin “näqliyyat qoçuları” adını almış yolkäsänlär dästäsinin ämälläri heç kimä sirr deyil vä belä olan halda Rauf Häbibovun da o dästädä yer alması ağlabatandır. Bununla belä bir daha qeyd etmäk istärdim ki, bu mäsälä däqiqläşdirilmälidir. Däqiqdirsä, ölkä Prezidentinin sildiyi mämuru väzifäyä gätiränlär bunun hesabını mütläq vermälidir!

Yollarda diqqätimi çäkän başqa mäsälälär dä var ki, inşallah, başqa bir yazımda onlara da ayrıca toxunmağı düşünüräm.

Oxunma sayı: 6268
Share