CASCFEN rähbärliyi istefaya göndärildi

Bakı, CASCFEN, 28.04.2014 – Sädr Azär Häsrät dä daxil olmaqla Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) İdarä Heyäti istefaya göndärilib. Bu haqda qärar qurumun ötän häftä sonu keçirilmiş İdarä Heyätinin toplantısında verilib.

Täşkilatdan verilän xäbärä görä, İdarä Heyäti özünün son toplantısında üzvlük üçün müraciätlärä dä baxıb.

Daha bir neçä näfär yekdilliklä CASCFEN üzvlüyünä qäbul edilib:

Dr. Pärvanä Mämmädli – AMEA Nizami ad. Ädäbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, jurnalist
Hädiyyä Şäfaqät – şair (Şäki)
Rafiq Vaqifoğlu – gänc ifadä azadlığı fäalı (Yevlax)
Mehman Häsän – AMEA Nizami ad. Ädäbiyyat İnstitutunun doktorantı, jurnalist

İdarä Heyäti, üzvlüyü müddätindä CASCFEN-lä heç bir formada älaqä saxlamayan, täşkilatın tädbirlärinä, eyni zamanda ifadä azadlığı mädäniyyätinin yüksäldilmäsi istiqamätindä müäyyän edilän fäaliyyätlärä qatılmayan 4 näfäri qurumun üzvlüyündän xaric edib. Yeni üzvlärin qäbulu vä eyni sayda üzvün xaric edilmäsilä CASCFEN üzvlärinin ümumi sayı 136 näfär täşkil edib.

Sonuncu İH toplantısından bir şäkil

Sonuncu İH toplantısından bir şäkil

Täşkilatın İdarä Heyäti qurultuya hazırlıqla bağlı sonuncu müzakiräni dä aparıb vä bununla da öz işini başa çatdırıb. Sonda qurumun İdarä Heyätinin buraxılması, sädr Azär Häsrätin sälahiyyätlärinä xitam verilmäsi haqqında qärar qäbul edilib. Qurultaya qädär CASCFEN-in tämsilçilik hüququ İdarä Heyätinin artıq keçmiş üzvü, Prof. Dr. Ramiz Äskärä hävalä edilib.

Qeyd edäk ki, CASCFEN-in qurultayı bu il 3 may – Dünya Mätbuat Azadlığı Günü Bakı şähärindä, Beynälxalq Mätbuat Märkäzindä keçiriläcäk. Qurultay öz işinä saat 11-dä başlayacaq. Ali tädbirdä hesabatlar dinläniläcäk, CASCFEN-in yeni sädri, İH vä NTK üzvläri seçiläcäk.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1081
Share