Azär Häsrätin 1905.az saytına müsahibäsi

Azär Häsrät: “Bu gün heç kim Özbäkistanda, Xaräzmdä ermänilärin törätdikläri soyqırımdan danışmır”

1905.az saytının bu däfäki müsahibi Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätdir.

Fuad Babayev – Azär müällim, bizi zaman-zaman düşündürän bir mäsälä var, biz tez-tez ermäni täbliğatı ilä üzläşirik. Biz haradasa, hansısa bir häqiqätimizi kimläräsä çatdırmaq istäyändä mälum olur ki, bizdän xeyli ävväl ermäni täbliğatı orada müvafiq işlär görüb vä bizim onlara deyäcäyimiz informasiyalar hälä o informasiyaları vermämişdän öncä artıq täkzib olunub. Böyük beynälxalq älaqälärä, elä indi dä geniş rabitäyä malik tez-tez xarici ölkälärdä olan vä nähayät, beynälxalq täşkilatlarda çalışmış insan kimi deyä bilärsinizmi, ermäni täbliğat maşını doğrudanmı bu däräcädä güclüdür?

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät – Xeyr. Män tez-tez bu sualla qarşılaşıram. Azärbaycanda biz zärärimizä olan bir mifi özümüz yaratmışıq ki, guya ermänilär häddindän artıq güclüdür, xarici ölkälärdä diaspor fäaliyyätimiz zäifdir vä buna görä dä onlara qarşı yetärincä täpki göstärä bilmirik. Halbuki äslindä belä deyil. Sadäcä burada tarixi reallıq var vä o reallıq ermänilärin bir addım qabaqda olmasını tämin edib. Amma bu indi belä deyil, täxminän 20 il bundan öncä, ermänilär bizdän häqiqätän öndä idilär. Çünki 1920-ci ildä Azärbaycan SSR dediyimiz o respublikanın tämäli qoyulanda, yäni faktiki olaraq Demokratik Cümhuriyyätin çöküşündän sonrakı dövrdä ölkädän çox az insanımız mühacirät etmişdi, onlar da äsasän Türkiyädä, İranda, yaxın ölkälärdä yaşayırdılar, düzdür, onların bir qismi dä Avropaya yerläşmişdi vä s. Amma bu ermänilärdäki kimi 100 minlärlä insan deyildi. Sadäcä olaraq bizimkilärin sayı onlarla, yüzlärlä idi. Hätta Demokratik Respublika zamanında oxumağa göndärilänlär Cümhuriyyätin çöküşündän sonra dünyaya säpälänmişdilär. Amma ermänilär 1915-ci ildä soyqırım iddiası kimi ortaya atdıqları hadisädän sonra, dünyanın här täräfinä yayılmışdılar. Yäni bu da ondan qaynaqlandı ki, Osmanlı Türkiyäsi dünyayla faktiki üz-üzä idi. Hämin dövlätlärin hamısı xristian dövlätläri olduğuna görä ermänilärlä din amili üzärindän bir älaqä qurmuşdular. Osmanlı içindäki ermäniläri Osmanlı Türkiyäsinä qarşı qaldırırdılar vä hämin adamlar da, täbii ki, aldanaraq uzun äsrlär boyu yaşadıqları dövlätä qarşı üsyan edirdilär. 1915-ci il 27 may günü çıxan köçürmä qanununa äsasän ermänilär yaşadıqları ärazidän köçürüldülär. Köçürülmänin näticäsi olaraq bir çox ermänilär ümumiyyätlä, Osmanlı torpaqlarını tärk edib getdilär. Yäni faktiki olaraq ermänilär bizdän 100 il öncä Avropaya, Amerikaya gedib yerläşdilär. Amma biz SSRİ-nin särhädläri içindä qalmışdıq, dışarıya çıxanımız yox idi, yäni täk-tük adamlar çätinliklä harasa gedä bilärdilär. Elä ona görä dä bizim ermänilär kimi diasporumuz yox idi. 90-cı illärdä Qarabağ hadisäläri, qarışıqlıqlar vä s. başlananda, hämin ermäni diaspor täşkilatları häräkätä keçdilär. Bizim isä onlara qarşı qoyacaq diasporumuz yox idi. Olmadığına görä dä bizdä belä bir räy yarandı ki, onlar çox güclü, biz isä zäifik. Amma indi durum kökündän däyişib. Azärbaycanın diasporu da var, Azärbaycanın dövläti dä var, maliyyäsi dä, yäni 90-cı illärin ävvällärindäki väziyyät deyil.

Fuad Babayev – Dünyada bu vä ya digär formada xristian hämräyliyi var. Yäqin ki, qäbul edirsiniz bunu?

Azär Häsrät – Älbättä, 100 faiz var.

Fuad Babayev – Bu real, hätta belä demäk mümkünsä, ällä toxunulması mümkün olan bir materiyadı az qala. Ermänilärin dä xristian olmaları onların mövqeyini ähämiyyätli däräcädä gücländirir. Biz dä müsälmanıq, amma müsälmanların birliyi, hämräyliyinä män rast gälmämişäm. Yäni xristian hämräyliyi qädär deyil, än azından. Heç yoxdur.

Azär Häsrät – Hälälik, ümumiyyätlä yoxdur.

Fuad Babayev – Demäli, ermänilär bizi 100 il qabaqlayıblar, elä indi dä işläyirlär, fäaliyyätdädirlär, üstälik dä xristian hämräyliyi. Yäni bu bizdä bir apatiyaya, yaxud bizi dästäklämäk istäyän adamlarda hävässizliyä gätirib çıxartmaz ki?

Azär Häsrät – Yox, äsla. Çünki bayaq qeyd etdiyim amillär öz rolunu zamanında oynayıb. Din amilinä gälincä, ermänilärin xristian olmasına görä dästäklänmäsi, täbii ki, var. Elä ermänilärin o dövrdä İngiltärä kralına, yaxud Amerika Birläşmiş Ştatlarının prezidentinä müraciätlärindä “xristian qardaşları” ifadäsindän geniş istifadä edilir. “Xristian qardaşlarınıza yardıma gälin”, “biz sizin xristian qardaşlarınız olaraq burada zülm çäkirik” vä s. Hämin müraciätlär dä täbii ki, ingilisin, amerikalının, fransızın işinä yaradığına görä, mähz hämin amildän yararlanırdılar. Öz vätändaşlarını körüklämäk, onların guya xristian qardaşlarına qarşı müsälmanların zülm etdiyini söyläyändä, ictimai räyä täsir edä bilirdilär. Amma bütün bunların altında yatan mäqsäd heç dä ermänini müdafiä etmäk deyildi. Mäqsäd sadäcä olaraq o dönäm üçün Osmanlı Türkiyäsini çökdürmäk, parçalamaq vä ona sahiblänmäk idi. Yäni ermäni sadäcä olaraq vasitädir.

Xristian amili sadäcä bir bähanädir. Ermänilärin guya ki, äzilän, soyqırıma uğrayan millät olması ilä bağlı uydurmalar täbii ki, dünyanın işinä yaradığına görä istifadä olunur. Bu amillär äslindä bütövlükdä bu regionda, Türkiyä, Azärbaycan kimi dövlätläri vä hätta män deyärdim ki, Orta Asiya dövlätlärini näzarät altında saxlamaq, bir növ zäuf düşürmäk üçün düşünülüb.

Aynur Hüseynova – Deyirsiniz ki, ermäni täbliğat maşını mäsäläsi artıq mifdir. Amma internetdä dünyaca mäşhur, istifadäçi sayı täxminän 100 min, 200 min olan forumlar var. Orada ermäni soyqırımı mäsäläsindän müxtälif millätlärä mänsub istifadäçilärin hamısı xäbärdardırlar. Amma azärbaycanlıların soyqırımı, Dağlıq Qarabağ mäsäläsi baräsindä mälumatları yoxdur.

Azär Häsrät – Mäsälä ondadır ki, ümumiyyätlä istänilän münaqişä sabit, sakit fazaya keçdikdä unudulur. Bu bütün dünyada belädir. Tutaq ki, Şärqi Timor mäsäläsi var idi İndoneziyada. Hämin şärqi timorlular İndoneziyada partlayışlar törädändä, adamları öldürändä dünyanın gündämini zäbt etmişdilär. Bizdä Dağlıq Qarabağ vä ätraf ärazisi işğal olunub, arada ermänilärlä atışmalar olur, amma dünyanın diqqätini cälb edäcäk heç bir hadisä baş vermir.

Ermäni terror täşkilatlı ASALA-nı hamımız xatırlayırıq. Bunlar gedib Parisdä bir aeroportu partladırdılar. Säbäbini araşdıranda bildirirdilär ki, bizim belä bir därdimiz var. Bu gün ermäni soyqırımı mäsäläsi niyä Amerika, Avropa ölkälärindä, ya Rusiyanın özündä qäbul olunur? Çünki täbliğat aparılıb, yetişmäkdä olan yeni näsil bunu daim eşidäräk böyüyüb vä äslindä mif olan bir şeyi reallıq kimi qäbul edib. Ona görä dä müxtälif dövlätlär onu räsmän tanıyır. Täbii ki, yuxarıda dediyim kimi, daha çox onların işlärinä yaradığına görä tanıyıblar. Bizim Qarabağla bağlı bir az passiv görünmäyimiz isä täbliğatın olmamasından iräli gälir. Här şeyi dövlätin üstünä atmaq olmaz. Vätändaş fäallığı lazımdır. Män, Fuad bäy bayaq dedi, uzun illär beynälxalq täşkilatlarla işläyän birisiyäm. Bizim türk dünyasında tez-tez işlätdiyimiz bir ifadä var “bir türk dünyaya bädäldir”. Häqiqätän män bunu öz şäxsimdä görmüşäm. Necä? 2001-ci ildä Cänubi Koreyanın paytaxtı Seulda Beynälxalq Jurnalistlär Federasiyasının qurultayı keçirilirdi. Biz Azärbaycanın problemini Türkiyänin problemindän ayırmırıq. Hämin o qurultayda Yunanıstandan olan bir jurnalist täşkilatının rähbäri bäyanat mätni yayınlamışdı ki, qurultay qäbul etsin. Orada Quzey Kıprıs Türk Cümhuriyyäti ilä bağlı bir paraqraf keçirdi. Bäyanatda Türkiyänin işğal etdiyi Kiprin şimal hissäsi kimi yazılmışdı. Män mäsälä qaldırdım ki, Türkiyänin işğal etdiyi yox, sadäcä Quzey Kıprıs yazılsın. Öz mövqeyimä inandırdığım postsovet ölkäläri, bir sıra äräb ölkäläri vä Monqolustandan olan nümayändälärin yardımı ilä buna nail oldum. Biz Azärbaycana qayıdandan sonra, prosedura uyğun olaraq, qäbul olunmuş sänädlär yenidän milli täşkilatlara göndärilir. Gördüm sänäddä hämin maddä olduğu kimi qalıb, yäni Türkiyänin işğal etdiyi Kiprin şimal hissäsi. Beynälxalq Jurnalistlär Federasiyasının Brüsseldäki qärargahına yazdım ki, adla bağlı mübahisä yaranmışdı vä yunan täräfi bizim mövqeyimizi qäbul etmişdi. Onlar täşäkkür edäräk, etirazımı qäbul etdilär. Çapa da Kıprıs Türk Cümhuriyyäti kimi getdi. Müäyyän situasiyalarda bir az çevik davranmaq lazım gälir. İndi ermänilärin bu gün bizdän müäyyän mäsälälärdä üstün görünmälärinin säbäbi budur. Sizin dediyiniz forumlarda, tutaq ki, bir täktäräfli forumlar var, bir dä çoxtäräfli. O gördükläriniz bälkä dä täktäräflidi.

Aynur Hüseynova – Yox, çoxtäräfli idi. Räsmi sähifäläri ilä.

Azär Häsrät – Ola bilär. Sadäcä olaraq onlar hämin forumlarda çoxluq täşkil edirlär. Sayları yüzlärlä, hätta minlärlädir. Sizin kimi azärbaycanlılar buna görä dä az görünür. Härçänd siz orada täk deyilsiniz, axtarsanız, görärsiniz ki, başqa azärbaycanlılar da var. Digär täräfdän dil amili dä mövcuddur. Fransada yaşayan ermäni üçün fransız dili, Amerikadakı üçün ingilis dili ana dili kimidir. Vä bundan bacarıqla yararlanırlar. Hätta fransız dilindän istifadä edäräk, bu dildä danışan Afrika ölkälärindä dä täbliğat aparırlar.

Gündüz Näsibov – Azär müällim, Orta Asiya ölkäläri ilä älaqäläriniz var. Biz bu ölkäläri ortaq dil, din, hätta tarix baxımından özümüzä bir köynäk yaxın sayırıq. Hämin ölkälärdä bizim soyqırımla bağlı häqiqätlärdän xäbärläri varmı? Yaxud indi internet äsridir. Bu xäbärlärä maraq göstärirlärmi?

Azär Häsrät – Göstärirlär. Mäsälän, özälliklä Qazaxıstanı qeyd etmäk istäyiräm. Män Qazaxıstana çox gedib gäliräm. Müqayisä etmäk imkanlarım var. Tutaq ki, 10-15 il öncä ilä indiki väziyyäti müqayisä edä biliräm. Mäsälän, 15 il bundan qabaq Qazaxıstanda küçädä qazax dilindä bir adamla danışanda, män az-çox qazaxca danışa biliräm, mütläq sänä rusca cavab verirdilär. Amma bu gün äksinädir, taksidä rusca bir şey soruş, sänä qazaxca cavab veräcäklär. Özünüdärk güclänib. Qazaxıstan uzun müddät Rusiyanın täsiri altında olub. SSRİ dağılanda bu ölkädä 46 faiz qazax, 46 faiz rus yaşayırdı. Amma bu gün 65 faizi keçib qazaxların sayı. Üstägäl azärbaycanlılar, axısxalılar, krımlılar, Kazan tatarları, özbäklär vä s. türkdilli xalqlar. Täbii ki, bu bizim xeyrimizä olan amildir. Çünki, biri var ruslarla işläyäsän, biri dä var siz dediyiniz kimi, özünä bir köynäk yaxın olan millätlärlä, xalqlarla işläyäsän. Män Facebook-da da görüräm, hätta Qazaxıstandan gänclär, jurnalistlär, Qarabağ üçün ayrıca sähifä yaradıblar qazax dilindä, Qarabağla bağlı qrup yaradıblar. Män hätta Heydär Äliyev İrsinin Araşdırma Märkäzinin orada qazaxca materiallarını paylaşmışam. Yeri gälmişkän, bu märkäzin 50 dildä materiallar yayması özü unikal bir şeydir. Çünki biz bäzän deyirik ki, ingiliscä var, rusca var, fransızca var, yetär. Elä deyil. Qazax, qırgız, özbäk dilindä dä etmälisän. Orada insanlar var ki, biz onların şüuruna täsir edäcäk müäyyän işlär görürük. Vä şükürlär olsun ki, öz faydasını verir. 1930-cu illärdä Qazaxıstana başçılıq edän Şuşa ermänisi Levon Mirzoyan idi. Bu Mirzoyan Azärbaycana başçılıq etmişdi, Azärbaycandan Rusiyaya göndärmişdilär, 1933-cu ildä bunu göndärdilär Qazaxıstana. Qazaxıstan o vaxt vilayät idi, sonra respublika oldu. Faktiki olaraq repressiya illärindä Qazaxıstana Şuşa ermänisi Levon Mirzoyan başçılıq etmişdi. Bizim älimizä sänädlär düşüb. Mäsälän, bir sänädi män därc etdirmişdim, Mirzäyanın Stalinä yazdığı sänädi. Yazılır ki, sizin bizä ayırdığınız kvota üzrä 16 min insan repessiya olunub. 8 min näfär güllälänib, 8 min näfär sürgün edilib. Yazır ki, daha min näfärin repressiya olunması üçün zärurät yaranır. Baxın, bir sänäddä 17 min qazaxın repressiyasından söhbät gedir. Belä sänädlär Qazaxıstan dövlät arxivindä yüzlärlä, minlärlädir. Hämin sänädlärdäki räqämläri üst-üstä toplayanda görünür ki, bu Mirzäyan qazax xalqına qarşı necä bir soyqırım tätbiq edib. Qazax xalqının än öndä gälän insanları o dövrdä mähv edildilär. Vä bugün Astanada, Almatıda Mirzäyanın adını daşıyan küçälär var. Keçän il bir yazı yazdım, sağ olsun qazax dostlarımız, onu qazax dilinä çevirdilär. 30-dan artıq qäzetdä därc olundu Qazaxıstanda. Häm qazaxca, häm rusca därc olundu. Orda män yazdım ki, necä ola bilär ki, Astanada bir küçä Mirzoyanın adını daşıyır, onunla käsişän başqa bir küçä isä Mirzoyanın repressiyaya märuz qoyduğu däyärli qazax ziyalısının adınadır? Repressiya edänlä repressiyaya märuz qalan eyni däräcädä yaxşı ola bilmäz. Bu yazım orada säs-küy doğurdu. Hätta mänä qazax dostlarımız yazdı ki, biz buna görä çox utandıq. Bunu äslindä biz etmäli idik, sän etdin. İki-üç ay bundan qabaq xäbär çıxdı ki, Mirzoyanın adını götürüblär küçädän. Hämin ölkälärlä işlämäk lazımdır. Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, ya Özbäkistanda sadäcä izah etmäk lazımdır ki, ermäni sänin dostun ola bilmäz. Onlar sänin düşmänindir. Bu gün biz ermänilärin bizä etdiyi soyqırımlardan danışırıq, 31 mart soyqırımı, Urmiyada, Sälmasda tätbiq olunan soyqırımlar, Türkiyänin özündä ermänilärin törätdikläri soyqırımdan. Amma heç kim bu gün Özbäkistanda, Xaräzmdä ermänilärin töräkdikläri soyqırımdan danışmır. Xaräzmdä ermänilär soyqırım törädib, özbäklärä qarşı. Orta Asiyada onu tapıb, araşdırıb üzä çıxardıb özbäklärä özbäk dilindä täqdim etmäk lazımdır. Bilirsiniz ki, Özbäkistan faktiki Ermänistanla heç bir diplomatik älaqä qurmur. Yäni Orta Asiyada yeganä türk dövlätdir ki, prezident İslam Kärimov açıq mätnlä deyib: “Siz Qarabağdan çıxmadıqca bizim älaqälärimiz ola bilmäz”. Başqa sözlä, Orta Asiyanın türk dövlätläri ilä hälä ciddi vä uzun zaman işlämäliyik. Täbii ki, biz onların iç işlärinä qarışa bilmärik. Qarışıb, özümüzä qarşı çevirmämäliyik hämin dövlätläri. Amma onlara öz dillärindä xitab etmäliyik. Onları öz yanımıza çäkmäliyik. Avropa, Amerika öz yerindä, amma biz arxamızda etibarlı dost istäyiriksä, dayaq istäyiriksä, Türkiyänin yanında Orta Asiya respublikaları da olmalıdır. Qazaxıstan çox nähäng dövlätdir, ähalisinin sayı azdır, amma söz sahibidir. Bu gün MDB mäkanında gedän proseslärdä Rusiyanın yanında görünmäyinä räğmän Qazaxıstan söz sahibidir.

Azärbaycan häqiqätlärinin dünyaya yayılması üçün Türkiyä diasporu, tatar diasporu, uyğur diasporu ilä birlikdä häräkät edilmälidir Bu gün Azärbaycandan nä qädär adam bilir ki, Avstraliyada çox güclü tatar diasporu var. Yaponiyada çox güclü uyğur diasporu mövcuddur. Yaponiyada biz sözümüzü kimin vasitäsilä deyä bilärik? Uyğurların, çünki azärbaycanlılar yoxdur orada. 3-5 azärbaycanlı var bu da diaspor sayılmaz.

Aynur Hüseynova – Azär müällim, indi veräcäyim sualı lap birinci veräcäkdim. Bildiyimiz kimi, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin rähbärisiniz. Täşkilatın bu fäaliyyäti barädä nä deyärdiniz, indi hansı işlärlä, hansı layihälärlä mäşğulsunuz? Neçä üzvünüz var, hansı beynälxalq täşkilatlarla ämäkdaşlıq edirsiniz?

Azär Häsrät – Bizim täşkilatın räsmi, internet saytından da adbaad görä bilärsiniz, 136 näfär üzvümüz var. Biz ölkädä fäaliyyät göstärän bir çox ictimai täşkilatlardan fäqrqli olaraq fäaliyyätimizdä şäffaflığa üstünlük veririk. Vä fiksiyadan da uzağıq. Yäni bäzi täşkilatlar elan edir, bu qädär üzvümüz var, filan, siyahı, sänäd ortaya çıxmasına gäländä heç nä qoya bilmirlär ortaya.

Söhbätdän görüntü

Söhbätdän görüntü

Gündüz Näsibov – Üzvläriniz fiziki şäxslärdir?

Azär Häsrät – Fiziki şäxslärdir. Bizdä fiziki şäxslärin üzvlüyü var. 136 näfärin hamısının adı, väzifäsi, iş yeri vä s. bizim internet saytımızda azärbaycanca, ingiliscä yazılıb. Üzvlärimizin coğrafiyası çox genişdir. Bizdä ictimai birlik olduğuna görä, häm dä bir ölkä içi ictimai birlik olduğundan, Azärbaycan vätändaşlarını üzvlüyä qäbul edä bilirik. Amma yurd dışındakı Azärbaycan vätändaşları da bizim üzvlärimizdir. Orta Asiyada baş tämsilçiliyimiz var, äsasän Qazaxıstan vä Qırğızıstanda fäaliyyät göstärir. Märkäzi Bişkekdädir. Kifayät qädär dä yaxşı işlär görürlär, bizim tämaslarımızı tämin edirlär. Müäyyän täbliğat işlärindä kömäk edirlär, dövlät, hökumät, qeyri-hökümät täşkilatları ilä älaqälär qururlar. Moldovada da tämsilçimiz, daha doğrusu üzvümüz var. Türkiyänin özündä üzvlärimiz var, azärbaycanlılardır, gedib orada yaşayırlar, jurnalistlärdir, dostlarımızdır. Müxtälif Avropa ölkälärindä birbaşa üzvümüz olmayan, amma bizimlä tämasda olan insanlar var. Çünki onlar hämin ölkänin vätändaşı olduqlarından, üzvlüyä götürä bilmirik. Bu täşkilatın äsas fäaliyyäti ifadä azadlığı mädäniyyätinin täbliğidir. Amma adında bir coğrafiya, bir mäkan var, Orta Asiya vä Güney Qafqaz. Bu täsadüfi deyil. 2003-cü ildä biz bu täşkilatı quranda beynälxalq täşkilatlarla da müäyyän danışıqlarımız olmuşdu. Äsas amacımız ifadä azadlığına dästäk olmaqdır. Bu indi dä belädir.Amma bunun altında yatan başqa bir mäqsäd dä Orta Asiya ölkälärini Azärbaycana bağlamaqdır.

Aynur Hüseynova – Sähv etmirämsä, ortaq älifba mäsäläsi sonuncu layıhänizdir.

Azär Häsrät – Bäli. Män mäşğulam. Biz 10 ildän artıqdır ki, räsmi täşkilat säviyyäsindä bu işläri görürük. Bäzän elä mäsälä olur ki, onu açıb-ağardırıq, bi raz täbliğatını aparırıq. Bizä näticä lazımdır. Tutaq ki, Mirzoyanın adını Astanada küçädän götürdülärsä vä bir häräkat başladısa bu näticädir. Vä näticä varsa, älbättä biz o istiqamätdä häräkät etmäliyik. Qırğızıstanla bu saat müäyyän işlär aparırıq. Bu gün bütün türk dövlätläri bu vä ya digär şäkildä latin älifbasına keçib vä keçir. Amma Qırğızıstan bu älifbaya keşmäyib, hätta müzakirälär belä getmir. Halbuki, 1926-cı ildä latın älifbasına keçidin ilk täşäbbüskarı Qırğızıstan olub. 100 il bundan qabaq Qırğızıstan bunun täşäbbüskarı olub, düzdür, Axundovun çalışmaları var idi, amma räsmi belä keçidin ilk täşäbbüskarı Qırğızıstan olub vä o vaxt latın älifbasına keçiblär. Bilirsiniz ki, 1939-cu ilä qädär biz dä latın älifbasından istifadä etmişik. Demäk istäyiräm ki, müäyyän işlär görürük. Täşkilatımız Azärbaycan dövlätinin qanunları çärçiväsindä fäaliyyät göstärir. Azärbaycan dövlätinin siyasätinä sadiqik. İctimai birlik olaraq biz siyasätlä mäşğul deyilik, siyasi iddia ortaya qoymuruq. Älbättäki, dövlätimizlä, dövlätin yönätimini häyata keçirän hakimiyyätimizlä heç bir problemimiz yoxdur, olmasını da arzu etmirik. Çünki biz sonucda Azärbaycan dövlätinä xidmät edirik, ayrı-ayrı şäxslärä deyil, ayrı-ayrı siyasätçilärä, färdlärä deyil, dövlätimizä xidmät edirik. Orta Asiyada geniş şäbäkämiz var, jurnalist şäbäkämiz, üzvümüz olmadan, QHT şäbäkämiz var. Män mäsälän, Qırğızıstana gedändä biliräm ki, bir düymäyä basmaqla 50 jurnalisti bir yerä yığa biläräm, häm dä än üzdä olan televiziyalar, radioların, qäzetlärin jurnalistlärini. Qazaxıstanda hämçinin än täsirli, imkanlı aparıcı jurnalistlär, qäzetlärin rähbärläri bizim dostlarımızdır. İstänilän an gedib Almatıda, Astanada çox yüksäk säviyyäli tädbir keçirä bilärik, o adamlar da bizim dediklärimizi täsdiq edärlär, dediyimizi söyläyär, sözümüzü eşidärlär. Yäni bütün bunlar Azärbaycana xidmät etmäk üçün älavä vasitädir. Män keçän il Hidayät Orucovla Bişkekdä görüşdüm. Sağ olsun, çox isti qarşıladı bizi. Amma män biliräm ki, Hidayät Orucov yüksäk dövlät väzifälärindä işläyib, ädäbiyyat adamıdır, türk dünyası mäsälälärini bilän adamdır. Amma düşünüräm ki, Hidayät Orucovun yanında QHT vä media mäsälälärini bilän biri olmalıdır.

Qaynaq: 1905.az

Oxunma sayı: 1401
Share