CASCFEN qurultay keçirdi, rähbärlärini seçdi

Bakı, CASCFEN, 05.05.2014 – Aprelin 26-da sädr Azär Häsrät dä daxil olmaqla bütün rähbärliyi istefaya göndärilmiş Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) 3 May Dünya Mätbuat Azadlığı Günündä özünün 1-ci qurultayını (ümumi yığıncağını) keçiräräk rähbärlärini seçib.

Milli himnin ifası

Milli himnin ifası

Qurumdan verilän xäbärä görä, Azärbaycanın dövlät himninin ifası, şähid jurnalistlärin vä bütün şähidlärinin yad edilmäsilä başlayan qurultayda ölkä mediasının öndä gälänläri dä iştirak edib. Mätbuat Şurasının sädri Äfaltun Amaşov, Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun sädri Umud Rähimoğlu, Azärbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz, Demokratik Jurnalistlär Ligasının sädri Yadigar Mämmädli, “Xalq Cäbhäsi” qäzetinin baş redaktoru Elçin Mirzäbäyli, Jurnalistlärin Hämkarlar İttifaqının sädri Müşfiq Äläsgärli, Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının sädri Sevil Yusifova, “Yeni Näfäs” Häräkatının sädri Seymur Häsänli öz täbrik çıxışlarında CASCFEN-in ölkä içindä vä ölkä dışında gördüyü işlärin faydasından, bir QHT olaraq qurumun nümunävi täşkilat formasından söz ediblär. Onlar CASCFEN-in bu baxımdan başqa qurumlara örnäk ola biläcäyini deyiblär.

Räyasät heyäti

Räyasät heyäti

Daha sonra täşkilata verdikläri informasiya dästäyinä vä ifadä azadlığı mädäniyyätinä töhfälärinä görä, “Xalq Cäbhäsi” vä “Şärq” qäzetlärinä diplom täqdim edilib. 60 illik yubileyi vä CASCFEN-in formalaşmasında roluna görä Prof. Dr. Ramiz Äskär, 55 yaşının tamam olması vä qurumun fäaliyyätinä töhfälärinä görä Şämistan Älizamanlı vä 50 illik yubileyi vä CASCFEN-in fäaliyyätindä yaxından iştirakına görä İbrahim İlyaslı da diplomla tältif edilib.

Diplomlar

Diplomlar

Dr. Nüşabä Hüseynlinin sädrliyi ilä keçän qurultayda qurumun rähbäri Azär Häsrätin vä Näzarät Täftiş Komissiyasının sädri Sevda Äsgärin hesabatı ayrı-ayrılıqda dinlänilib.

Azär Häsrät öz hesabatında täşkilatın häm ölkä içindä, häm dä beynälxalq säviyyädä gördüyü işlärdän, qoşulduğu koalisiyalardan vä ümumilikdä CASCFEN-in äldä etdiyi uğurlardan danışıb.

Sevda Äsgär isä qurumun maliyyä durumu, xärclänän väsaitin istiqamätläri barädä bilgi verib. O qeyd edib ki, hesabat dövründä CASCFEN-ä üzvlärdän heç bir şikayät daxil olmayıb.

Här iki hesabat yekdilliklä qäbul edilib.

Bundan sonra İdarä Heyäti, NTK üzvläri vä CASCFEN sädrinin seçkisi keçirilib. Prof. Dr. Ramiz Äskär, Dr. Nüşabä Hüseynli, Azär Häsrät, Elşad Paşasoy, Qalib İbrahimoğlu, Lalä Musaqızı, Sähär Ähmäd, Nadir Azäri, Rey Kärimoğlu yekdilliklä CASCFEN İH üzvü seçilib.

Sevda Äsgär, Şämşir Älisoy vä Ramilä Qardaşxanqızı isä NTK üzvlüyünä seçilib.

Sonda qurultay nümayändäläri CASCFEN sädri väzifäsinä täkrar olaraq Azär Häsräti seçiblär.

Qrup fotosu

Qrup fotosu

CASCFEN-in 136 üzvündän 72-si qurultayda iştirak edib.

Qurultaydan çäkilän bütün şäkillär buradadır.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1061
Share