Ölkämizin diplomatiyasının tarixi uğuru

Azärbaycan Prezidentinin Strasburqda möhtäşäm çıxışı ölkämizin diplomatiyasının tarixi uğurudur

Siyasi liderlärin çıxışları hämişä geniş dairälärdä xüsusi äks-säda yaradır. Bu da täbiidir. Çünki onların fikirläri, davranışları tämsil etdikläri xalqın, dövlätin ähval-ruhiyyäsini ifadä etmäklä här käs üçün maraq käsb edir. Bu baxımdan Azärbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Äliyevin iyunun 24-dä AŞPA sessiyasındakı çıxışı da yüksäk säviyyädä diqqätçäkändir.

Cänab Prezidentin sözü gedän çıxışının mäğzi haqqında bugünlärdä beynälxalq säviyyädä geniş danışılır vä orada qaldırılan mäsälälär geniş çözülür. Bu baxımdan mänim diqqätimi daha çox çäkän bir neçä mäqamın üzärindä dayanmaq istärdim. Ävväla, ayrıca qeyd edim ki, Azärbaycan liderinin Avropa evindäki çıxış öz dolğunluğu, ardıcıllığı, mäntiqli vä äsaslı olması baxımından onu salonda dinläyän vä videoyazını izläyän här käsi heyran qoydu, täsirländirdi, hamının täqdirini qazandı.

Prezident İlham Äliyevin öz çıxışında böyük bir bölümü Ermänistan–Azärbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişäsinä, işğal altındakı torpaqlar vä qaçqınlar mäsäläsinä ayırması bir daha göstärdi ki, onun bu mäsäläni prioritet elan etmäsi xalqının köklü maraqlarına därindän bağlı olmasındadır, sözdä deyil, ämäldädir. Ermänistanın işğalçı siyasätinin belä bir nüfuzlu tribunadan tam çılpaqlığıyla tänqid edilmäsinin Azärbaycan üçün nä qädär ähämiyyätli olduğunu xatırlatmağa gäräk yoxdur . Dövlätimizin başçısı mähz bu mäsälänin önämini näzärä alaraq bütün yüksäk tribunalarda hämin mövzuya geniş yer ayırır. Burada diqqätçäkän häm dä odur ki, cänab İlham Äliyev, AŞPA da daxil olmaqla, bir sıra beynälxalq qurumların Qarabağ mäsäläsindäki sonucsuz fäaliyyätini käskin ittiham etdi.

Prezidentin öz çıxışında beynälxalq qurumların ikili standartlarını da pislämäsi cäsarät vä qätiyyät nümunäsi kimi vurğulanmalıdır. Çünki , Azärbaycanı, bir qayda olaraq, bu standartlar pärdäsi arxasında küncä sıxışdırmağa çalışırlar. Aşkar görünän bir suçda başqalarına haqq qazandıranlar ölkämizi xırda bir mäsäläni şişirtmäklä yerdän-yerä vurmaq üçün can qoyurlar. Prezident İlham Äliyev dä o yüksäk tribunadan bu ikili yanaşmaya “yox!” demäklä, äslindä, häm dä öz gözündä tiri görmäyib başqalarının gözündä tük axtaran aparıcı dövlätlärä bir mesaj vermiş oldu.

Ölkämizin rähbäri mähz belä bir yanaşmanın hökm sürdüyü mühitdä aşkar işğalçı dövlätin himayä olunaraq başa çıxardılmasını siyasi riyakarlıq, beynälxalq rüsvayçılıq olaraq tam çılpaqlığı ilä qınadı. Möhtäräm İlham Äliyev yığcam, çevik, käskin bir üslubda Ermänistanın bütün qondarma iddialarının äsassızlığını bir daha ortaya qoydu. Bäşäri düşüncäli rähbär mövqeyindän çıxış edän Azärbaycan rähbäri häqiqätä arxa çeviränlärin yalan, riya pärdäsini qoparıb Avropa xalqları väkillärinin ayaqları altına atdı.

Çıxışı maraqlı edän äsas amil isä onun inandırıcı, qätiyyätli, häqiqätä äminliklä täqdim edilmäsi idi. Üstälik, nitqin ingilis dilindä, sälis bir şäkildä täqdim edilmäsi dä Azärbaycan rähbärinin intellektinin, siyasi bäsirätinin bir çox dünya dövlätinin liderlärini dä kölgädä qoyacaq säviyyädä olmasının göstäricisidir. Bir Azärbaycan vätändaşı olaraq şäxsän buna çox sevindim vä bir daha ämin oldum ki, bizä bizi mähz bu säviyyädä täqdim vä tämsil edäcäk lider lazımdır.

Azärbaycandakı sürätli iqtisadi inkişaf, işsizliyin, yoxsulluğun än inkişaf etmiş ölkälärin belä qibtä edäcäyi häddä qädär aşağı salınması da Prezidentin hämin çıxışında qeyd edildi. Ancaq tävazökar bir şäkildä. Halbuki o, çıxışının önämli bir hissäsini bu mäsälälärin ayrıntılarına da häsr edä bilärdi. Azärbaycan Prezidenti uğurların kölgäsinä sığınıb özünü täbliğ etmäk haqqında düşünmür, bu cür tribunalardan vä ümumiyyätlä, yüksäk säviyyäli görüşlärdän, bir qayda olaraq, işğal altındakı torpaqların dinc yolla azad edilmäsi vä qaçqın-köçkünlärimizin därdinä çarä tapılması üçün istifadä edir.

Maraqlıdır ki, Prezident Azärbaycanda insan hüquq vä azadlıqlarının tämin edilmäsi üçün qanunların Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, ümumiyyätlä, ifadä azadlığına här hansı ängälin tätbiqinin ölkämizdä mümkünsüz olması üçün dövlätin täminatlı şärait yaratdığını AŞPA sessiyasında qätiyyätlä söylädi. Ancaq öncädän hazırlanmış vä kağıza yazılmış sualla müraciät edän AŞPA üzvlärindän biri täkidlä iddia edirdi ki, Azärbaycanda ifadä azadlığı yoxdur. Elä cänab Prezidentin ona vä onunla eyni tärzdä etik hädläri aşaraq sual ünvanlayan başqa bir deputata cavabının käskin vä fakt äsaslı olması da bundan qaynaqlandı.

Bu isä onu göstärir ki, ölkämizin rähbärinin haradasa cavabını verä bilmäyäcäyi kimsä vä hansısa sual yoxdur. Prezident İlham Äliyev här bir yüksäk tribunadan istänilän suala parlaq zäka ilä, özünä äminliklä vä qätiyyätlä cavab vermäk gücündädir . AŞPA sessiyasındakı son olaylar da bunu täsdiq edir. Bunu täsdiq edän başqa bir mäqam da ondan ibarätdir ki, cänab Prezident ona çıxış üçün ayrılmış vaxtın böyük bir hissäsini suallara saxladı. Suallardan vä tänqidlärdän çäkinän başqa bir lider olsaydı , o, ayrılmış vaxtı , yäqin ki, öz çıxışına särf edär, Azärbaycanın xäritädä yerini bilmäyän hansısa deputatın qäräzli sual vermäsinä şärait yaratmazdı. Bununla o, bir daha sübut etdi ki, häqiqätin täräfindädir, Azärbaycan dövläti vä onun rähbäri bäşäri däyär vä normalara sonadäk sadiqdir.

Bu çıxışı hadisäyä çevirän bir mäqam da cänab Prezidentin yüksäk natiqlik qabiliyyätidir. Buna görä dä onu “borclu çıxarmaq” üçün däridän-qabıqdan çıxanlar az “zähmät” çäkmädilär. Ancaq niyyätläri boşa çıxdı, säyläri hädär getdi. Hädäf seçdikläri Azärbaycan lideri isä bu savaşda bir daha qalib çıxdı vä göstärdi ki, bu ziyanlı ünsürlär ölkämizi seçdiyi kursdan heç cür döndärä bilmäzlär. Görünür, onlar qarşılarında kimin olduğunu ya hälä dä anlamırdılar, ya da anlayırdılar, sadäcä, ağalarına hesabat vermäk üçün uduzacaqlarını bilä-bilä bu ämällärä äl atdılar. Belä siyasät dällallarının häqiqät savaşında bir daha mäğmun olması bu yola can atanlar üçün, nähayät, bir ibrät därsi olmalıdır.

Ümumi qänaätim bundan ibarätdir ki, Prezident İlham Äliyevin AŞPA-nın son sessiyasındakı möhtäşäm çıxışı Azärbaycan diplomatiyasının beynälxalq alämdä daha bir ciddi uğurudur. Bu häm dä Azärbaycan dövlätinin, dövlätçiliyinin çatdığı yüksäk säviyyänin göstäricisi olaraq qäbul edildi. Bizim belä uğurlara çox vä här zaman ehtiyacımız var. Elä isä niyä bu uğurları bizä bäxş edän liderin arxasında olmayaq?

Azär HÄSRÄT,
Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri,
Azärbaycan Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü

Qaynaq: Xalq qäzeti

Xalq qäzeti

Xalq qäzeti

Oxunma sayı: 810

Share