“İnsan gäräk Allahsız olmasın”

Azär Häsrät hesab edir ki, Leyla Yunus kimiläri heç näyä mane ola bilmäyäcäk

“Avropa Oyunları barädä Leyla Yunusun başladığı yeni qarayaxma kampaniyası mäni tääccübländirmir. Çünki Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilmäsi ilä bağlı qärar veriländän därhal sonra ermänilär dä eynän bu cür täbliğat aparmağa başladılar. Hätta olimpiya oyunlarına qatılmayacaqlarını bildirdilär. Lakin görändä ki, Avropa bu oyunların Bakıda keçirilmäsindä maraqlıdır, artıq ermänilär öz fikirlärini däyişdilär vä oyunlarda iştirak edäcäklärini bäyan etdilär. İndiki halda Leyla Yunus da ermänilärin häräkätlärini täkrarlayır, Avropa Oyunlarına qarşı kampaniyaya başlayır. Onsuz da bu adam ömür boyu Azärbaycana, onun xalqına, Azärbaycan dövlätçiliyinä qarşı olub. İndi dä älinä düşän fürsätdän istifadä edib ölkämizä qarşı qarayaxma kampaniyasına başlayıb”.

Bu fikirläri Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät gälän il Bakıda keçiriläcäk birinci Avropa Oyunları barädä Leyla Yunusun başladığı qarayaxma kampaniyasına münasibät bildirärkän deyib. O, mäşhur “Yel qayadan nä aparacaq” – el misalını xatırladaraq, Leyla Yunusun apardığı qarayaxma kampaniyasından da Azärbaycana heç bir zärär toxunmayacağını vurğulayıb. Qeyd edib ki, dünya, o cümlädän Avropa Azärbaycanı görür, tanıyır, buradakı väziyyätdän dä yaxşı xäbärdardır. Onun sözlärinä görä, Avropada bilirlär ki, ilk Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilmäsi üçün här hansı problem yoxdur. A.Häsrät Leyla Yunus kimilärinin här zaman özlärindän müxtälif problemlär uydurduqlarını bildirib: “İndiki Heydär Äliyev Sarayının ätrafındakı Şämsi Bädälbäyli vä Füzuli küçälärindä, Dövlät Bayraq Meydanının yerläşdiyi ärazidä vaxtilä söküntü işläri aparılanda da Leyla Yunus eyni cür qarayaxma kampaniyası aparmışdı. Lakin sözügedän ärazilärdä yaradılan şäraitlä bağlı onun här hansı müsbät fikirlärinä rast gälinmäyib. Bu, Leyla Yunusun xislätini ortaya qoyur. Hazırda “Qış bulvarı” adlanan ärazidä bir-birinä söykänmiş, birmärtäbäli, yaşayış üçün şäraitsiz, köhnä evlär var idi. Dövlät bu evlärin sahiblärinä real bazar qiymätinä uyğun, här kvadratmetr üçün 1500 manat kompensasiya veräräk, hämin ärazidä söküntü işläri apardı. Ardınca orada müasir täläblärä cavab verän müasir park, parkın altında isä şähärdäki avtomobil sıxlığını aradan qaldırmaq üçün avtopark salındı. Bu, şähärin märkäzindä yaşayan ähalinin istirahätinin sämäräli täşkilinä, oradakı sıxlığın aradan qaldırılmasına hesablanmış bir layihä idi. Burada pis nä isä axtarmağın özü mänasızdır. Lakin hälä ärazidä söküntü işläri aparılarkän Leyla Yunus vä onun bir neçä silahdaşı müxtälif fikirlär säsländirir, etiraz aksiyaları keçirirdilär. Evi plana düşän vä kompensasiya alıb köçän minlärlä insan köçürülmädän narazı qalmadığı halda, yalnız Leyla Yunus kimi bir neçä näfär narazılıq edirdilär. Eyni münasibäti Dövlät Bayraq Meydanı ärazisindäki köçürülmä prosesindä dä müşahidä etdik. Onda da yalnız Leyla Yunus vä onun äqidädaşları narazılıq edirdilär. Hazırda isä paytaxt Bakının “Sovetski” adlanan ärazisindä söküntü işläri gedir. Orada da vätändaşların mänalı istirahäti üçün böyük bir park salınması planlaşdırılır. Biz yenä dä Leyla Yunusun bu söküntü ilä bağlı narazılıqlarını eşitmäkdäyik. Proseslärdän dä açıq-aydın görünür ki, özünü hüquq müdafiäçisi adlandıran bu qadının mäqsädi Azärbaycanda olmayan yerdän problem uydurmaq, gündämdä qalmaq, özü haqqında fädakar insan obrazı yaradıb bunu xaricdäki ağalarına nümayiş etdirmäkdir. Bununla o, xaricdäki dästäkçilärinä göstärir ki, baxın, görün, män necä mübarizä aparıram. Hesab ediräm ki, onun çığır-bağırına fikir vermädän Azärbaycanda, eläcä dä märkäz Bakıda bütün işlär qanunauyğun şäkildä, öz axarı ilä getmäkdädir. Azärbaycana düşmän käsilmiş Leyla Yunus kimiläri bu gedişä heç cür mane ola bilmäyäcäklär”.

A.Häsrät änänävi “problemlär”in här däfä yalnız eyni adamların, o cümlädän Leyla Yunus, Räsul Cäfärov, Emin Hüseynov kimi özlärini hüquq müdafiäçisi adlandıranların dilindän säslänmäsinä dä diqqät çäkib. Deyib ki, adları qeyd edilän insanların bulunduğu balaca bir qrup beynälxalq täşkilatlar üçün buyruq quludur. Onun fikrincä, hämin beynälxalq täşkilatlar nä desälär, näyi diktä etsälär, bu adamlar onu da qeyd-şärtsiz icra edäcäklär: “Azärbaycanda baş veränlär, ümumiyyätlä, bu ölkänin durumu, iqtisadi-inkişaf här käsin gözü qarşısında baş verir. Män özüm dä vaxtilä çox käskin tänqidi mövqe särgiläyirdim. İqtisadi, sosial, siyasi mäsälälärdä tänqidi yanaşmamı ortaya qoyurdum. Lakin indi dövr däyişib. İnsan gäräk Allahsız olmasın. Ägär durum müsbätä doğru köklü surätdä däyişibsä, bunu necä inkar etmäk olar? Män dä reallıqları görüb ävvälki radikallığımdan äl çäkmişäm. Görüräm ki, täläb etdiyimiz, arzuladığımız däyişikliklär tädricän baş vermäkdädir. Bunu görmäzlikdän gälmäk qäräzli mövqe nümayiş etdirmäkdir. Adları çäkilän insanlar da Azärbaycanda müsbät däyişiklikläri arzu etmädiklärinä görä, daim özlärindän problemlär uydurmaqdadırlar. Belälärindän istifadä edän beynälxalq täşkilatlar da daim Leyla Yunus, Räsul Cäfärov, Emin Hüseynov kimilärinin üzärindä dayanır, sonradan onların söylädiklärindän, hazırladıqları qeyri-obyektiv hesabatlardan Azärbaycana qarşı täzyiq vasitäsi kimi yararlanırlar. Bu adamların özläri dä alät olmağa meylli vä häväslidirlär”.

Rufik İSMAYIL

Qaynaq: Kaspi

Kaspi

Kaspi

Oxunma sayı: 796

Share