“Yeni Müsavat” üçün “Günün Xaçmazı…”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

“Yeni Müsavat”da kiçik bir yazı gördüm, oxudum vä düşündüm ki, cavab kimi olmasa da, olaya aydınlıq gätiräcäk bir mövqe bildirim.

N.Asifli imzası altında “Günün fotosu: abidänin beläsi…” başlıqlı yazıda Xaçmazdakı sancaq abidäsi haqqında fikir bildirilir. Şäkildä gördüyünüz sancaqdan söhbät gedir. Diqqät çäkändir vä elä YM yazarı da bunu qeyd edir. Üstälik, dünyada gülmäli, diqqät çäkän abidälärin qoyulmasından da danışır. Yazar qeyd edir ki, bu sancaq abidäsini YM ämäkdaşlarından biri çäkib. Yoldan keçärkän diqqätini cälb edib, o da şäklini çäkäräk internetdä yayınlayıb. Fikir verirsinizmi, adi bir sancaq abidäsi Xaçmaz şähäri ätrafında nä qädär täbliğata säbäb olub? Demäli, bu abidänin därin fälsäfi mänası olmasa da (bälkä dä var, biz bilmirik – A.H.), özälliklä turistlärin diqqätini cälb etmäsi baxımından ähämiyyäti yox deyil.

Bu o sancaqdır :) Özçäkim

Bu o sancaqdır 🙂 Özçäkim

YM-dakı hämkarlarımın bu fikir gäzişmälärilä işimiz yox. Sadäcä son cümlälär mänim kimi bir Xaçmazlının buna reaksiya vermäsinä bäs edir. Yazıda deyilir: “Bälkä dä bu üsullarla Xaçmaz rähbärliyi özlärini rayona gälän turistlärä kreativ düşüncäli mämurlar kimi göstärmäk istäyiblär. Amma demäk lazımdır ki, bu layihä alınmayıb. Başqa şey fikirläşin! Abidäsi qoyulması vacib olan şäxsiyyätlärimiz dä var, milli särvätlärimiz dä”.

Elä bu başdan deyim ki, ägär YM kimi ölkänin än tirajlı vä tanınan qäzetindä bu abidä haqqında hätta tänqidi fikirlär belä yer alıbsa, demäli, layihä alınıb. Bu, öz yerindä.

Abidäsi qoyulması vacib olan şäxsiyyät vä milli särvätlärimizä gälincä, görünür, yazarın Xaçmaz haqqında bilgiläri çox zäifdir. Elä olmasaydı bu cümläyä yer vermäzdi. Mäsälä ondadır ki, Xaçmazın abidäläri täkcä şäkildäki sancaqdan ibarät deyil. Xaçmazda Azärbaycanın heç bir şähärindä (hätta paytaxt Bakıda belä) olmadığı qädär tarixi şäxsiyyät vä milli särvätlärimizin abidäsi var. Bunun belä olduğunu görmäk üçün sadäcä bir däfä oraya getmäk lazımdır. Yaxud da oraya gedib şäkil çäkib paylaşma häväsi olanlara demäk lazımdır ki, täkcä sancağı deyil, aşağıda sadalayacağım abidäläri dä göstärmäk olardı.

Xaçmaz şähärindä Koroğlunun abidäsi var. Elä hämin sancağın olduğu, adı da “Çänlibel” olan parkda. Özü dä bu park düz Bakı prospektindä yerläşmäklä Xaçmazın girişi haqqında gözäl täässürat oyadır. Üstälik, eyni parkda xeyli sayda başqa milli abidälärä dä rast gälmäk olar.

Xaçmazın Xudata doğru çıxışında isä Babäkin, Cavanşirin, Şah İsmayıl Xätainin at belindä abidäläri gälän-gedäni salamlayır. Hälä män milli rämzlärimizdän olan buta abidälärini demiräm.

Ümumiyyätlä isä, Bakı prospekti milli särvätlärimizi özündä äks etdirän abidälär vä görüntülärlä o qädär zängindir ki, insan baxdıqca baxmaq istäyir.

Bütün bunlardan älavä Xaçmazın tam da içindä Azärbaycanın (bälkä dä dünyanın) heç bir yerindä olmayan “Şäxsiyyätlär muzeyi” var. Bu, açıq hava altında möhtäşäm bir mänzärädir ki, Xaçmaza gälän här käsä ziyarätini tövsiyä edärdim. Bu açıq hava muzeyindä Azärbaycan tarixinin, ädäbiyyat vä incäsänätinin görkämli nümayändälärindän kimläri görmäzsiniz? Xalqın doğrudan sevimlisi olmuş vä ölümündän sonra da olmağa davam edän Bäşir Säfäroğlu, Näsibä Zeynalova kimi nähäng sänät adamlarından tutmuş Nizami, Näsimi, Sämäd Vurğun kimi ädäbiyyat nähänglärinin abidä-büstläri bu muzeydä yer alır. Qurban Pirimov, Xan Şuşinski, Habil Äliyev, Molla Pänah Vaqif, Molla Väli Vidadi, Bülbül, Hacıbaba Bağırov, Äliağa Ağayev, Lütfäli Abdullayev, Niyazı, Qara Qarayev vä adını çäkmädiyim neçä-neçä sänät vä ädäbiyyat nähängi dä burdadır. Bunların yanısıra bir dä saz, kamança, tar, qaval, ud kimi milli musiqi alätlärimiz dä gerçäk şäkildä hämin muzeydä şüşä içindä nümayiş etdirilir. Yäni bütün bunları bir yazıda qeyd etmäk belä imkansız olduğu üçün jurnalistlärimizi Xaçmaza täşrif buyurub görmäyä dävät edärdim.

Onu da qeyd edim ki, şähärin başqa bir sämtindä Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidäsi dä yer alır. İcra hakimiyyätinin binası önündä isä çox gözäl vähşi täbiät mänzärälärini özündä ehtiva edän täbiät parkı salınıb. Burada isä müxtälif heyvan vä quşların heykälläri göz oxşayır. Yäni demäk istädiyim odur ki, Xaçmaz täkcä qeyri-adi görünän sancaq abidäsilä diqqät çäkmir. Burada diqqät çäkä biläcäk gözälliklär yetärincä vä hätta yetärindän dä artıqdır.

Vä sonda onu da qeyd edim ki, bu yaxınlarda Dağıstandan Azärbaycana gälib getmiş bir Facebook dostum, qumuq tarixçisi öz divarında yazırdı ki, “hälä Bakını demiräm, Azärbaycanın äyalät şähäri olan Xaçmaz belä o qädär inkişaf etmiş vä gözäl görünür ki, bizim Mahacqala onun yanında äyalät şähärinä bänzäyir”. Mäncä, Xaçmazda, elä Azärbaycanın başqa bölgälärindä gözlä görülä bilän inkişafa, yeniliklärä bundan yaxşı qiymät vermäk olmazdı.

Vä lap sonda bütün bu gözälliklärin säbäbkarı, Xaçmazın icra başçısı Şämsäddin Xanbabayevin dä adını çäkmäk istärdim. Mähz onun başçı väzifäsinä gälmäsindän sonra baş verir bunlar. Xaçmaz öz milli koloritinä qovuşur, iddialı bir Azärbaycan şähärinä çevrilir, üstälik dä günü-gündän gözälläşir. Älbättä ki, buna görä hörmätli başçıya bir Xaçmazlı olaraq täşäkkürü özümä borc biliräm. Vä täkrar hämkarlarımı Xaçmazı görmäyä dävät ediräm.

Sözardı: Çox istärdim ki, bu yazımı YM da därc etsin. Här halda, oxuculara müxtälif räylär täqdim etmäk baxımından faydalı olacağını düşünüräm.

Xaçmazla bağlı şäkilli yazımı isä burdan oxuya bilärsiniz: Xaçmazlıların da hamısı Qarabağlıdır!

Oxunma sayı: 718
Share