Prezident İlham Äliyev: “qorxusundan ölüb”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Prezident İlham Äliyevin Soçidä Rusiya prezidenti Vladimir Putinin vasitäçiliyilä Ermänistan prezidenti Serj Sargsyanla görüşü ätrafında manipulyasiyaların hälä dä davam etmäsi diqqätdän qaça bilmäz. Burda maraqlı olan budur ki, Ermänistan mätbuatı vä onunla hämahäng olan Azärbaycanın bäzi täbliğat vasitäläri älindän gäläni edir ki, Prezident İlham Äliyevi bu görüşün mäğlub täräfi kimi göstärsinlär. İlk günlär bütün bunlara tämkinlä yanaşan Azärbaycan hakimiyyäti axır ki, Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi mäsälälär şöbäsinin müdiri Äli Häsänovun dilindän olayın äslinä aydınlıq gätirdi. Buna qädärsä Ermänistan prezidenti S.Sargsyan bälkä özü dä bilmädän hämin görüşdä psixoloji üstünlüyün İlham Äliyevdä olduğuna işarä vurmuşdu. O, bütün etiket qaydalarını pozaraq qapalı görüşdäki mäsäläläri mätbuata açıqlamışdı. Azärbaycan täräfä keçärkän yaxalanmış ermäni diversant Karen Petrosyanın ölüm olayına da aydınlıq gätirmäk istäyän Ermänistan pezidenti İlham Äliyevdän belä bir cavab aldığını deyir: “qorxusundan ölüb”. Bilmiräm, bu mäsälä kimin diqqätini nä qädär çäkdi, amma män täkcä bu cavabla Prezident Äliyevin Sargsyanı sadäcä olaraq nokauta saldığını düşünüräm. Cavab, özlüyündä özünä arxayın bir şäxsin qarşısındakına verdiyi saymazyana reaksiyadan başqa bir şey deyil. Üstälik, bu cavabı bu şäkildä vermiş şäxs mütläqdir ki, qarşısındakının äzgin durumda olduğunun färqinä varmışdır. Bu baxımdan, başqa ayrıntılar olmasa belä, täkcä bu mäqam yetärlidir ki, Prezident Äliyevin görüşdän üstün täräf olaraq ayrıldığını deyäk. Amma Sargsyanın Ermänistanın daxili ictimai räyinä hesablanmış açıqlamaları fonunda Azärbaycan täräfinin mäcbur qalıb görüşün bäzi mäsälälärinä aydınlıq gätirmäsi dä bizim dediyimizi täsdiq edir.

Mälum görüşdän bir görüntü

Mälum görüşdän bir görüntü

Äli Häsänovun bu mövzuda AzärTAc-a verdiyi müsahibädän aydın olur ki, Prezident Äliyev Sargsyanı täkcä ermäni devirsantın “qorxudan ölmäsi”lä mat qoymayıb. O, Ermänistan prezidentindän häm dä Azärbaycanın Milli Qährämanı Mübariz İbrahimova mähz bir milli qähräman kimi yanaşmağı täläb edib. Üstälik, ermänilärin tämas xättindä hälak olan Azärbaycanlıların cäsädlärini tähqir etmäsini alman faşistlärinin ämällärilä müqayisä edäräk ona anladıb ki, müharibäni dä kişi kimi aparmaq lazımdır. Bu isä bir daha täsdiq edir ki, Azärbaycan Prezidenti üçlü qapalı görüşdä psixoloji üstünlüyä malik olub vä elä görüşlä bağlı fotolarda da Ermänistan prezidentinin sınıxmış görünmäsi bunu täsdiq edir. Lakin yenä dä görürük ki, S.Sargsyan ölkäsinä dönän kimi qäddi düzälir, öz xalqı qarşısında yalanlar uyduraraq üstün durumda olduğunu göstärmäyä çalışır. Bu da täsadüfi deyil. Çünki bu görüş äräfäsindä vä sonra Ermänistanda ictimai narazılığın artması, ermäni gänclärinin Dağlıq Qarabağ ärazisindä äsgäri xidmätdän yayınmağa çağırışları işğalçı dövlätin heç dä yaxşı durumda olmadığını täsdiq edir. Vä Sargsyan da durumu düzältmäk üçün Prezident Äliyevlä görüşün ayrıntıları üzärindä manipulyasiya etmäyä çalışır. Amma bälli olur ki, ermänilär “qorxudan ölür”…

Bütün bunları yazarkän düşünüräm ki, Azärbaycan ictimai räyi bir daha ämin olsun ki, ölkä başçısı dövlätimizin maraqlarından bir addım belä geri çäkilmir. Düzdür, bäzi xarici märkäzlärin muzdlu uzantıları gecä-gündüz durmadan sübut etmäyä çalışır ki, Prezident Äliyev ölkänin maraqlarını satır. Ancaq, här halda, ölkä ähalisi dä, ağlı başında olan här käs dä anlayır ki, İ.Äliyev mähz milli maraqlarımız üçün çalışır vä Ermänistanla müharibänin ilk illärindä olmuş psixoloji mäğlubiyyätimizdän äsär-älamät belä qalmayıb. Demäli, Azärbaycan artıq diktä edän täräfä çevrilib. Bu isä işğalçı Ermänistan üçün ciddi siqnal olmalıdır. Elä ciddi siqnaldır da. Belä olmasaydı Ermänistan prezidenti ermänilärin artıq “qorxudan ölmäyä” başladığını etiraf etmäzdi…

Oxunma sayı: 959
Share