İsrail uçağı, Davud ulduzu, “Azadlıq” vä GONGO

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

İran sämasında insansız uçaq vurulub. Ardından da bunun İsrailä aid olduğu xäbäri yayılıb. Normal vä täbii qarşılanmalıdır. Amma bir müddät sonra hämin uçağın Azärbaycandan havaya qalxdığı iddia edilib. Bu isä normal vä täbii qarşılana bilmäz.

Son 2 gün ärzindä Azärbaycan vä İsraili ilgiländirä biläcäk daha bir xäbär dolaşır ortalıqda. Deyilir ki, Şamaxıdakı yähudi qäbristanlığı tähqir edilib. Daha doğrusu, qäbristanlığın girişindäki Davud ulduzu (Magen David) sökülüb. Täsadüfdürmü?

Bu iki olay arasında, bälkä dä, älaqä yoxdur. Amma bir az därindän düşünändä älaqä tapmaq mümkündür. Örnäk üçün, män düşünüräm ki, kimlärsä Azärbaycanla İsrail vä Azärbaycanla İran arasındakı älaqäläri bu yolla yıpratmaq istäyir. Bir täräfdän iddia edilir ki, İranda käşfiyyat aparan täyyarä Azärbaycandan havalanıb, digär täräfdän dä iddia edilir ki, Şamaxıda yähudi qäbristanlığı tähqir edilib. Yäni bir täräfdän İranla aramızı vurmaq istäyirlär (İsrail uçağının Azärbaycandan havalandığını iddia edän bir yähudi näşridir), digär täräfdän dä yähudi qäbristanlığı mäsäläsini ortaya atırlar (mümkündür ki, bunu da İran dövriyyäyä buraxmış olsun). Çözülmäsi bir az çätin olan mäsälädä 3-cü täräf var bälkä? Bizi dünyanın indiki qarışıq durumunda pis-yaxşı güney qonşumuz İranla vä strateji täräfdaşımız İsraillä eyni zamanda üz-üzä gätirmäk istäyänlärin olması täbiidir.

Bir dä bir yähudi jurnalist “Azadlıq” radiosunun Azärbaycan xidmätinin qapadılmasının doğru olacağı fikrini söyläyib. Düzü, media qurumlarının qapadılmasının täräfdarı olmasam da bu xanımın fikrinä heç dä pis baxmıram. Çünki “Azadlıq” radiosu bir media qurumu olmaqdan daha artıq ABŞ räsmi dövlät siyasätinin täbliğatçısıdır vä Azärbaycan kimi ölkälärdä ictimai räyi öz xeyrinä däyişmäyä xidmät edir. Bizä bu lazımdırmı? Mäncä, qätiyyän lazım deyil! O baxımdan yähudi jurnalistin fikrini qäribçiliyä salmağı düzgün saymıram.

Uzun illärdir QHT sektorunda külüng çalan vä bu sektorun här yönünü yetärincä yaxşı mänimsämiş dostlarımızdan biri Sahib Mämmädov bugünlärdä maraqlı bir fikrä imza atıb. QHT-çilärin yaxşı bildiyi GONGO-larla bağlı.

Äsas mätläbä keçmäzdän öncä GONGO-nun nä olduğunu açıqlayım, sonra söhbätä davam edärik.

GONGO ingilis dilindä “A Government Organized Non-Governmental Organization” sözlärinin baş härfläridir. Mänası isä “hökumätin qurduğu qeyri-hökumät täşkilatı”dır.

Okeanın o tayında bağlantıları olan bäzi donosbazlar xoşlarına gälmäyän Azärbaycan QHT-lärini ordakı ağalarına GONGO kimi täqdim edirlär. Bu yolla da o täşkilatları gözdän salıb özlärinin daha önämli olduqlarını iddia edirlär.

İndi Sahib bäy dä bir sual verir ki, bu GONGO pis şeydirsä, niyä ABŞ-ın birbaşa dövlät maliyyäsilä fäaliyyät göstärän täşkilatlarla işbirliyi içindä olanlar buna göz yumur?

Doğrudan da, necä olur ki, NED (National Endowment for Democracy – Milli Demokratiya Fondu), NDI (National Democratic Institute – Milli Demokratiya İnstitutu), IRI (International Republican Institute – Beynälxalq Respublikaçılar İnstitutu), Freedom House (Azadlıq Evi), Freedom Forum (Azadlıq Forumu), Human Rights Watch (İnsan Haqlarını Müşahidä) kimi täşkilatlar ABŞ hökumätindän birbaşa vä ya dolayısıyla pul alıb fäaliyyät göstärändä GONGO olmurlar, örnäk üçün, Azärbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lärä Dövlät Dästäyi Şurasından pul alan yerli QHT-lärimiz GONGO elan edilir? Bu suallarda mäntiq var vä okeanın o tayına donos göndäränlärin cavabları mänim üçün häqiqätän dä maraqlı olardı.

Hälä bunları bir yana qoyaq. Öz dövlätindän pul alıb öz xalqına xidmät etmäkmi yaxşıdır, yoxsa başqa dövlätdän pul alıb öz dövlätindä här şeyin qapqara rängdä olduğunu iddia etmäkmi? Bu gün Azärbaycanda yüzlärlä QHT öz dövlätimizin puluyla ölkämiz üçün çox faydalı işlär görür vä bundan kimsänin zärär gördüyü yoxdur. Amma ABŞ GONGO-larından milyonlarla pul alıb göyä sovuranlardan bu millät zärrä qädär dä fayda görmür. Çünki pul xaricdän gäldiyi üçün sifariş dä ordan gälir…

Bir dä maraqlı bir izlänimim var. Türkiyädä prezident seçkisi başa çatdı. Müxalifätin ortaq namizädi seçkini uduzdu, abırlı bir şäkildä ortalıqdan çäkildi vä jurnalistlärin suallarına son cavabı da bu oldu ki, “mänim sözüm bitmişdir artıq”. Vä qalib gälmiş namizädi täbrik dä etdi ki, bu da normal siyasi etikanın täläbläri çärçiväsindädir. Deyiräm, bizdä dä belä bir seçki 10 ay öncä olmuşdu, amma… Ammasını da oxuculara buraxaq.

Bunlar mänim son günlärin olaylarına münasibätim idi. Düşündüm ki, här käsin mövqeyini ortaya qoyması gäräk olduğu bir zamanda biz dä mütläq sözümüzü demäliyik. Kiminsä xoşuna gälib-gälmäyäcäyindän asılı olmayaraq…

Oxunma sayı: 3877
Share