Elä mütläq dövlätmi demäliydi?…

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Avqustun 29-da Prezident Administrasiysının rähbäri Ramiz Mehdiyevin rähbärliyilä keçirilmiş mälum müşavirä hälä uzun zaman müzakirä ediläcäk. Bu da täbiidir. Çünki Azärbaycan hässas bir dönämdän keçir, ölkä sağında-solunda cayır-cayır yanan qonşularla ähatä edilib, torpaqları işğal altındadır vä dünyanın gözü dä burdadır. Belä olan halda här bir insan nä dediyinä, harda dediyinä çox diqqätlä yanaşsın gäräk. Amma hörmätli akademikin müşavirä çağırmasını zäruri edän säbäblär onu sübut edir ki, insanlarımız nä dediklärinä, nä yazdıqlarına heç fikir vermir. Täbii ki, bunu bütün insanlara, bütün jurnalistlärä şamil etmäk fikrindän uzağıq. Amma çox sayda jurnalistin ölkänin milli tählükäsizliyini tähdid edäcäk davranışları heç dä uzaq keçmişä aid deyil.

Doğrudan da Azärbaycan mediası, sosial şäbäkä fäalları avqust ayındakı mälum härbi häräkätlänmäylä bağlı imtahandan üzüağ çıxa bilmädi. Ordumuz, döyüşän äsgärlärimiz bu yarımqafalı “jurnalistlär” üzündän birä beş tählükäylä üzläşmäli oldu. Düşmänin göydä axtardığı käşfiyyat xarakterli bilgilär Azärbaycan mediasında adi xäbärlär kimi tirajlandı. Dövlätin ayrı-ayrı räsmiläri, elä mäsälänin mahiyyätini anlayan bizim kimi sıradan insanlar bu antimilli ünsürlärä däfälärlä çağırışlar etdi, amma faydası olmadı. Bizä nağıl danışdılar. Nä bilim, guya bunların ämälläri demokratiyanın, azadlıqların täläbläriymiş filan kimi. İddia etdilär ki, jurnalistlär istänilän durumda obyektiv informasiyanı här şeydän üstün tutmalıymış. Sanki belä şeyläri bilmirikmiş kimi bizä därs keçmäyä cähd edänlär dä oldu. Biz bunları başa sala bilmädik ki, ämälläriniz Azärbaycan dövlätinin milli maraqlarını tählükäyä atır vä siz dä jurnalist olmaqla bärabär bu ölkänin vätändaşısınız. Anlada bilmädik, anlamadılar.

İş bu yerä çatanda dövlät dövriyyäyä girmäli oldu. Prezident Administrasiyasının rähbäri säviyyäsindä müşavirä keçirildi vä burada här şey öz adıyla çağrıldı. Akademik Ramiz Mehdiyev açıq mätnlä qeyd etdi ki, Azärbaycanın informasiya tählükäsizliyi belä “jurnalistlär”in üzündän tählükäylä üzbäüz qalıb. Äslindä, dövlät zor, hädä diliylä dä danışa bilärdi. Amma danışmadı. Müdrik bir ağsaqqallıq etdi bu däfä dä dövlät. Ki, onun yaramaz vätändaşları anlasın ki, ämälläri sadäcä sıradan bir yaramazlıq deyil, bütövlükdä milläti tählükä altına qoyacaq häräkätdir. Halbuki dövlätin imkanı vä gücü var ki, ölkänin vä millätin taleyini tählükä altına atanlara öz gücünü göstärsin, onları dizä gätirsin vä mäcbur etsin ki, adam kimi adam olsunlar! Amma bu däfä dä humanizm, yumşaq güc üstün tutuldu vä dövlät ümid etdi ki, vätändaşı bu çağırışla haqq yoluna gätirä biläcäk.

Vä müşavirä sonrası olanlar. Kimlärsä bu müşavirädän uzaqgedän sonuclar çıxarmağa başladı. Guya ki, Administrasiya rähbäri kimläräsä bu yolla ismarıc verirmiş filan kimi. Härçänd müşavirädä här şey çox açıq şäkildä deyildi, dövlätin narahatlığı, belä davranışların millätä vura biläcäyi zärärlär haqqında här käsin anlaya biläcäyi dildä söz edildi. Yäni üstüörtülü, ismarıc sayıla biläcäk heç bir fikir säsländirilmädi. İstär Ramiz Mehdiyevin öz çıxışının, istärsä dä digär çıxışların ana xätti bu idi ki, siyasi mänsubiyyätindän, ictimai durumundan asılı olmayaraq här käs Azärbaycan milli tählükäsizliyini gözardı edä bilmäz vä etmämälidir. Mädäni, anlaşıqlı bir dildä deyildi ki, orduyla, cäbhäyanı bölgälärlä bağlı xäbärlärdä diqqätli olmaq lazımdır.

Häränin öz istädiyi kimi anladığı bu müşaviränin işığında biz dä öz növbämizdä qaşınmayan yerdän qan çıxarmaq istäyän “hämkarlarımız”a säslänmäk istärdik: Gälin, här şeyi bir känara buraxıb bu dövlätin tählükäsizliyinä zärär vuracaq ämällärdän çäkinäk. Bir yazı yazarkän, fikir säsländirärkän özümüzä suallar veräk ki, ifadä edäcäklärimdän dövlätimä zärär gälmäz ki?

Örnäk üçün, ordu bölmälärinin, härbi texnikanın yerdäyişmäsi haqqında şäkilli xäbärlär paylaşan insanlarımız, jurnalistlärimiz doğrudanmı anlamır ki, bu ämälläri düşmänä xidmätdän başqa bir şey deyil?

Yaxud da ordumuzun guya böyük itkilär vermäsi haqda uydurma xäbärläri tirajlayanlar anlamırmı ki, bununla ictimai demoralizäyä yol açmış olurlar?

Ermänistan täbliğat maşınının dövriyyäyä buraxdığı yanıldıcı xäbärläri tirajlayanlar necä, düşmänin täbliğat alätinä çevrildiklärinin färqindädirlärmi?

Bütün bunları vä bu qäbildän olanları mütläq elä dövlätmi demälidir sizä? Özünüz dä vätändaş olaraq bu dövlätin, bu millätin vä än nähayät özünüzün tähülkäsizliyinizi tähdid edäcäk ämällärdän niyä çäkinmäyäsiniz axı?

Düşünün, düşünün. Özünüzü düşünmämäk sizin haqqınızdır, amma bütövlükdä millätin häyatını tählükäyä atma haqqını sizä kimsä vermädi!

Oxunma sayı: 3471
Share