SOYAD

Önämli qeyd: Dostlar, ruslara aid olan -ov-yev soyad sonluqlarından imtina edän bäzi soydaşlarımız farslara aid -zadä sonluğunu seçirlär. Bunu etmäklä dä soyadlarını milliläşdirdiklärini düşünürlär. Lütfän diqqät! -zadä sonluğu farslara aiddir vä Azärbaycan türkläri bu sonluğu qäbul etmäklä daha bir yanlış yola girmiş olur. Baxmayaraq ki, aşağıda -zadä sonluğu da keçärli elan edilib, sağlam düşüncäli soydaşlarımız özlärindä güc tapıb bundan imtina etmäyi bacarmalıdırlar.

Sayğılarla: Azär Häsrät

5. Soyad sonluğuna däyişiklik edilmäsi (qaydalardan çıxarış)

5.1. Azärbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış här bir vätändaşının ärizäsinä äsasän onun mövcud soyadının sonluğuna däyişiklik edilir. 18 yaşına çatmayanların soyadlarının sonluğuna däyişiklik onların valideynlärinin vä digär qanuni nümayändälärinin (övladlığa götüränlärin, qäyyumun vä ya himayäçinin) ärizäsi äsasında häyata keçirilir.

5.2. Här iki valideynin soyadının sonluğu däyişdirildikdä, 18 yaşına çatmayanların soyadlarının sonluğu da däyişdirilir. 10 yaşına çatmış uşağın soyadının sonluğu yalnız onun razılığı ilä däyişdirilir.

5.3. Soyadın sonluğuna däyişiklik edilmäsi ilä älaqädar müvafiq akt qeydlärindä bu barädä qeyd edilir vä yeni şähadätnamälär verilir.

5.4. Soyadın sonluğuna däyişiklik edilmäsi haqqında ärizä vätändaşın yaşayış yeri vä ya müvafiq aktın olduğu yer üzrä qeydiyyat şöbäsinä vä ya konsulluğa verilir. Müvafiq akt qeydläri (ärizä verän şäxsin doğumu, nikahı, övladlarının doğumu vä sair) ärizäni qäbul etmiş qeydiyyat şöbäsindä vä ya konsulluqda olduqda, soyadın sonluğuna däyişiklik orada edilir vä ävvällär verilmiş şähadätnamälär läğv edilmäklä, ärizä verän şäxsä yeni şähadätnamälär verilir.

5.5. Ärizä verän şäxsin doğumu haqqında vä baräsindä tärtib edilmiş digär vätändaşlıq väziyyäti aktlarının qeydi başqa qeydiyyat orqanında olduqda, ärizä 3 gün müddätindä hämin orqana göndärilir.

5.6. Akt qeydlärinin olduğu yerin qeydiyyat şöbäsi vä ya konsulluq 15 gün müddätindä daxil olmuş ärizä äsasında hämin akt qeydlärinä zäruri däyişiklik edir, däyişikliyin äsasını vä tarixini göstärmäklä müvafiq qeydlär aparır. Bu qeydlär onu aparan şäxsin imzası vä möhürlä täsdiq edilir. Ärizä verän şäxsä täqdim edilmäsi üçün yeni şähadätnamä ärizäni qäbul etmiş qeydiyyat şöbäsinä vä ya konsulluğa 3 iş günü müddätindä göndärilir.

5.7. Ärizäni qäbul etmiş qeydiyyat şöbäsi vä ya konsulluq şähadätnamänin daxil olması barädä ärizä verän şäxsä 3 iş günü müddätindä mälumat verir vä ärizä verän şäxs qeydiyyat şöbäsinä vä ya konsulluğa müraciät etdikdä, şähadätnamäni imza etdirmäklä ona täqdim edir.

5.8. Qeydiyyat şöbäsi vä ya konsulluq soyadın sonluğuna däyişiklik edilmäsi haqqında daxili işlär orqanlarının müvafiq qurumlarına, härbi väzifälilärin vä çağırışçıların soyadının sonluğuna däyişiklik edilmäsi barädä isä härbi komissarlığa 7 gün müddätindä mälumat verir.

5.9. Ärizäni qäbul etmiş qeydiyyat şöbäsi vä ya konsulluq, akt qeydi başqa qeydiyyat şöbäsindä vä ya konsulluqda olduqda isä hämin orqan 3 gün müddätindä akt qeydlärinä däyişiklik edilmäsi barädä onların ikinci nüsxälärinin saxlandığı Vätändaşlıq Väziyyäti Aktlarının Reyestri Xidmätinä bildiriş göndärir.

5.10. Qeydiyyat şöbäsi vä ya konsulluq täräfindän soyadın sonluğuna däyişiklik edilmäsinä şäxs häm yetkinlik yaşına çatanadäk, häm dä yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra yol verilir. Soyadın sonluğuna yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra növbäti däfä däyişiklik edilmäsinä yol verilmir.

Qaynaq: Adın, ata adının vä soyadın verilmäsi vä däyişdirilmäsi qaydaları

AMEA Azärbaycanda soyadların yeni seçim sistemini täsdiqläyib

Bakı, APA, 11.01.2011 – Azärbaycan Milli Elmlär Akademiyası (AMEA) Räyasät Heyäti Terminologiya Komissiyasının näzdindä adlar vä soyadlar üzrä komissiyası Azärbaycan soyadlarının yeni seçim sisteminin täsdiq edilmäsi haqqında qärar verib.

Bu barädä APA-ya Komissiyanın sädr müavini Sayalı Sadıqova bildirib. Onun sözlärinä görä, soyad sonluqları ilä bağlı qärar 6 bänddä äksini tapıb. Soyadların yeni seçim sisteminin tätbiq edilmäsi barädä qärara äsasän, soyad sonluqları aşağıdakı yollarla düzälä bilär:

1. Valideynin mövcud soyadını bildirän sözün kökünä vä ya soyad tärkibinin här hansı bir tärkib hissäsinä, soyad üçün seçilmiş här hansı bir sözä hansı cinsä mänsub olmasından asılı olaraq -oğlu-qızı soyad sonluğunun artırılması vasitäsilä. Mäsälän, Ağaoğlu Räşid Ağa oğlu.

2. Valideynin soyadını bildirän sözün kökünä vä ya soyad tärkinin här hansı tärkib hissäsinä, soyad üçün seçilmiş här hansı bir sözä -lı, -li, -lu, -lü şäkilçisinin artırılması vasitäsilä. Mäsälän, Aydınlı Şäfäq Şair qızı.

3. Valideynin soyadını bildirän sözün kökünä vä ya soyad tärkinin här hansı tärkib hissäsinä, soyad üçün seçilmiş här hansı bir sözä heç bir leksik vä qrammatik vasitä artırılmadan. Mäsälän, Bähruz Soltan Baxış oğlu.

4. Valideynin soyadını bildirän sözün kökünä vä ya soyad tärkinin här hansı tärkib hissäsinä, soyad üçün seçilmiş här hansı bir sözä -gil vä ya -soy şäkilçisinin artırılması vasitäsilä. Mäsälän, Azärsoy Turab Ähmäd oğlu. Bähramgil Diläfruz Ziya qızı.

5. Valideynin soyadını bildirän sözün kökünä vä ya soyad tärkinin här hansı tärkib hissäsinä, soyad üçün seçilmiş här hansı bir sözä -zadä soyad sonluğunun artırılması vasitäsilä. Belä sözlär bir vurğu ilä deyilir vä müräkkäb söz kimi bitişik yazılır. Mäsälän, Dadaşzadä İlqar Dadaş oğlu.

6. Soyad seçimi zamanı titul bildirän xan, bäy, eläcä dä hacı, äfändi kimi sözlärdän soyad yaratma vasitäsi kimi istifadä tövsiyä edilmir.

Qärara äsasän, soyadların yeni seçim sisteminin täsdiq edilmäsi vä täklif olunan tövsiyälärin 2011-ci il yanvarın 1-dän başlayaraq yeni doğulanların soyad seçimi zamanı näzärdä tutulması haqqında müvafiq dövlät qurumları qarşısında väsatät qaldırılıb.

Qärarı AMEA prezidenti Mahmud Kärimov imzalayıb.

=================================================

Soyadların milliläşdirilmäsi ilä bağlı Milli Mäclisin 2 fevral 1993-cü ildä qäbul etdiyi qärar bu işi yetärincä asanlaşdırır. Yeni doğulan uşaqlara heç bir çätinlik çäkmädän milli sonluqlu soyad qoya bilärsiniz. Bundan başqa –ov, -yev sonluqlu soyadlardan da qurtulmaq çätin deyil. Bunun üçün doğum haqqında şähadätnamä ilä nikah şähadätnamäsini (evlilär üçün) götürüb qeydiyyatda olduğunuz rayonun Vätändaşlıq Väziyyätläri Aktlarının Qeydiyyat idaräsinä (VVAQ) getmäk lazımdır. Heç bir ödäniş etmädän vä diränişlä üzläşmädän soyadınızın sonluğunu Milli Mäclisin qärarında göstärilän kimi däyişdirä bilärsiniz. Bundan sonra isä adi qaydada şäxsiyyät väsiqänizi däyişmäklä işi bitirmiş olacaqsınız. Sadäcä bir az vaxt vä bir az milli täässübkeşlik yetär ki, bu işi tez bir zamanda häll edäsiniz.

Ümidlärlä: Azär Häsrät

Azärbaycan Respublikası vätändaşlarının soyadlarının dövlät dilinä uyğunlaşdırılması haqqında Azärbaycan Respublikası Milli Mäclisinin qärarı

1.Azärbaycan Respublikasının vätändaşları “-ov”, “-yev” sonluqlu soyadlarını “-lı” (sözün kökündän asılı olaraq “-li”, “-lu”, “-lü”), “-zade”, “-oğlu”, “-qızı” sonluqlu vä ya sonluqsuz ifadä formaları ile äväz edä bilärlär.

2.Azärbaycan Respublikasının vätändaşları soyadlarının sonluqları räsmi sänädlärlä däyişdirilänädäk hüquqi ähämiyyäti olan bütün sänädlärdä soyadlarının yeni ifadä formalarını işlädä bilärlär.

Soyadların sonluqlarının däyişdirilmäsi ilä älaqädar yeni hüquqi sänädlärin verilmäsi üçün rüsum tutulmasın.

Azärbaycan Respublikası Ali Sovetinin sädri İ.Qämbär

Bakı şähäri, 2 fevral 1993-cü il. #495.

Oxunma sayı: 28818
Share

1 Comment to "SOYAD"

  1. rasin's Gravatar rasin
    20 January 2012 - 17:16 - 17:16 | Permalink

    Ağalar, bəylər, Türk həqiqətən böyük millətdir. Amma bu işdə ifrata varıb islam dünyasının türkə, ərəbə və digər xırdalıqlara parçalamayın ki, sizdən əvvəlki ərəblər bu yolu getməklə türkə,farsa düşmən kəsiliblər. Xahiş edirəm bir qədər gözü açıq olun. Dünyada gedən prosesləri təəssübsüz nəzərlərlə izləyin. Batil xristian dünyasının hər sahədə birləşdiyi və hətta heç bir məzhəb ayrlığına belə getmədikləri bir halda biz türkə, ərəbə, farsa niyə parçalanmalıyıq? Əslində bu çox xətərli bir işdir. Bir baxın, qulaq verin görün bu işdə vur-vur deyən kimdir? bəlkə

2 Trackbacks to "SOYAD"

  1. on 8 February 2016 - 16:03 at 16:03
  2. on 8 February 2016 - 13:50 at 13:50