Tag Archives: 30 iyun sevgililər günü

30 İyun Sevgililər Günün qutlu olsun, Türk Milləti! (Fotolar)

Azər Həsrət Bu gün – 30 iyun Azərbaycanda və ondan kənarda yaşayan Türklərin Sevgililər Günüdür. Qutlu olsun deyirəm. 30 iyun sevgi, qəhrəmanlıq, fədakarlıq, milli mücadilə tarixinə öz damğasını vuran iki Azərbaycan gəncinin – İlhamla Fərizənin toy gününə təsadüf edir. Onlar 1989-cu ilin 30 iyununda el adətincə düzənlənən toyla ailə qurmuşdular. Oxunma sayı: 20300

Share

Tac Mahalı da sevgi tikib!

Tac Mahal Azər Həs­rət: “Bi­zim ta­ri­xi­miz­də İl­ham-Fə­ri­zə ha­di­sə­si sev­gi ilə bağ­lı bir ör­nək, bir nü­mu­nə­dir­sə, baş­qa sa­hə­lər­də də çox də­yər­li olan ör­nək­lə­ri­miz var və bun­la­rın bən­zə­ri yox­dur” Ata­türk də­yər­lə­ri ol­ma­sa, Tür­ki­yə par­ça­la­nar… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Oxunma sayı: 11993

Share

Şəhidlər Xiyabanı haqqında yazı…

Azər Həsrət Bu gün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdim. Səbəbsiz deyil. Çünki bu gün, 20 iyun milli qəhrəman Şirin Mirzəyevin torpağa tapşırıldığı gündür. Mən Xiyabana çatanda orda artıq onun döyüş yoldaşları, ailə üzvləri və sevənləri toplaşmışdı. Müsəlman adətincə qəbri üzərində Quran oxuduldu və dualar edildi. Oxunma sayı: 190912

Share

30 iyun Türk dünyası üçün örnəkdir!

Azər Həs­rət: “Təb­liğ olun­ma­lı­dır ki, tür­kün öz ta­ri­xin­də 14 fev­ral ki­mi gün­lə­ri ayaq­la­rı­nın al­tı­na sa­lıb tapdalayacaq sə­viy­yə­də şə­rəf­li və lə­ya­qət­li gün­lə­ri var” Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Ona gö­rə ki, in­di Azərbaycanda ada­mın […]

Share

30 İyun Sevgililər Günü bütün Türk dünyasında qeyd edilməlidir

Bakı, Yalquzaq.com, 09.06.2010 – Azərbaycanda hər il Sevgililər Günü kimi qeyd edilən 30 İyuna 20 gün qalır. Bu günün Azərbaycan xalqının çağdaş tarixində kəsb etdiyi önəm, onun gənc nəslə çatdırılması yönündə hələ 2003-cü ildə “Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının irəli sürdüyü təşəbbüs son illər daha geniş şəkildə dəstəklənməkdədir. Artıq Azərbaycan xalqı və hətta Azərbaycandan […]

Share