Tag Archives: atatürk

Tac Mahalı da sevgi tikib!

Tac Mahal Azər Həs­rət: “Bi­zim ta­ri­xi­miz­də İl­ham-Fə­ri­zə ha­di­sə­si sev­gi ilə bağ­lı bir ör­nək, bir nü­mu­nə­dir­sə, baş­qa sa­hə­lər­də də çox də­yər­li olan ör­nək­lə­ri­miz var və bun­la­rın bən­zə­ri yox­dur” Ata­türk də­yər­lə­ri ol­ma­sa, Tür­ki­yə par­ça­la­nar… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Oxunma sayı: 11997

Share