Tag Archives: azar hasrat

“Daş yuxular”ın müsbät vä mänfi täräfläri

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Äkräm Äylislinin “Daş yuxular” romanıyla bağlı ictimai mövqelär barädä “Äkräm Äylisli haqqında sifarişli yazım”da söz verdiyim kimi, indi dä äsärin bizim lehimizä vä äleyhimizä olan mäqamları barädä, çox da şärh vermädän, daha bir yazımı oxucuların ixtiyarına vermäk istärdim. Belä yanaşmanı ona görä ediräm ki, äsärin, hätta deyärdim ki, Azärbaycana vä ermänilärä däxli olmayan, […]

Share

Bakının yanmasına sevinänlär…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bakıda “Avroviziya” mahnı yarışması keçirilän günlärdä yağış yağarkän yeni istifadäyä verilmiş “Kristal” zalın damında azacıq su buraxma müşahidä edilmişdi. Täbii ki, bu qädär böyük bir abidänin belä qısa müddätdä ärsäyä gätirilmäsi hansısa sähvä yol verilmäsini mümkün edirdi vä şükürlär olsun ki, hämin sähv dä mähz bu su buraxma olayı olmuşdu. Oxunma sayı: […]

Share

Kim qırxıb başını, salıb bu kökä?

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Här yerdä Koroğlu qalaları var, Heç yerdä Koroğlu mäzarı yoxdur. – Zälimxan Yaqub İndi keçmişä, mänävi zirvälärä daş atmaq däb halını alıb. Millätin gälmiş keçmiş däyärläri ayaqlar altına atılır. Bir sonrakı özündän az öncä mövcud olanları inkar etmäk yoluyla birinci, täk, yeganä olduğunu sübut etmäyä çalışır… Oxunma sayı: 11502

Share

Nä edäk ki, Hitlerimiz yox bizim?…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Adolf Hitler heç dä sevdiyim bir tip deyil. Heç zaman ona räğbätim olmadı vä olması da mümkün deyil. Çünki insanlığa än böyük dähşätlärdän birini yaşatmış bu qäddar şäxsin hätta yaxşı yönläri dä pis ämällärinin kölgäsindä qalır. Bununla belä, här kim olur olsun, ämälinin däyäri verilmälidir. Oxunma sayı: 6073

Share

Rafiq Äliyev, şär vä sairä haqqında…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Qäzetlärdän oxudum ki, tanınmış alim vä barmaqla göstärilä biläcäk az sayda äsl ziyalılarımızdan biri olan Rafiq Äliyevi Azärbaycan Dövlät Neft Akademiyasındakı väzifäsindän çıxarıblar. Vä qäzetlär belä ehtimal edir ki, Rafiq bäy ziyalıların son säs-küylü toplantısındakı äsas roluna görä bu cür cäzalandırılıb. Bu fikri paylaşıram vä Rafiq bäyi işdän çıxaran zehniyyäti dä şiddätlä […]

Share

Bir suala cavab

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Zähläm gedän mätläblärdän biri yazdığım yazıya kiminsä verdiyi cavaba cavab yazaraq müzakiräni uzatmaqdır. Sözümü dedim, yazdığımı yazdım, anlayan anlar, anlamayan da anlayandan soruşub öyränär. Ancaq eläläri dä var ki, näinki anlamırlar, heç anlamaq belä istämirlär. Ötän häftä yazdığım “Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit” başlıqlı yazımın da başına belä bir iş gälib. Oxunma […]

Share

Bu dezo kimä lazımdır?

Azär Häsrätin “poçtuna” Hörmätli Äväz bäy! Män bu yazını bir “cavab haqqı” olaraq yazmışam, bu yazını öz qäzetinizin sähifäsindä yerläşdirmäyi Sizdän dönä-dönä xahiş ediräm, ümüdvaram ki, Azär bäylä Sizin dostluq münasibätiniz bu yazının därcini ängällämäyäcäk. Mänim “Xural” adlı bir sevgim var vä bu sevginin müqabilindä män daim “Xural”ı digär mätbu orqanlardan üstün tuturam, niyäsini yazmaq […]

Share

Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Qäzetlär xäbär verir ki, Rusiyadakı talış diasporu yaxın günlärdä İrävanda konfrans keçirmäk fikrindädir. Maraqlı xäbärdir. O baxımdan ki, Azärbaycan xalqının ayrılmaz tärkib hissäsi olan, ölkänin Türk çoxluğu ilä qaynayıb-qarışan talışlara aid olduğu iddia edilän vä Rusiyada fäaliyyät göstärän diaspor täşkilatı niyä mähz İrävanda belä bir tädbir keçirir? Oxunma sayı: 8747

Share

Ölkä mediasının gündämi

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Azärbaycanda maraqlı bir halın färqinä varmışam. Äslindä bu färqi çoxdan färq etmişdim. Sadäcä färqin färqinä o qädär dä varmırdım. Söhbät ölkä mediasının “çoxfikirliliyindän” gedir. Demäli belä. Azärbaycan TV kanallarının efirinä diqqät käsilänlär Somali däniz quldurlarından tutmuş ta Quzey qütbündäki ayılara qädär här şeydän xäbär tuta bilärlär. Oxunma sayı: 7945

Share

«Fövqälnazir»i qoruyan «müstäqillär»

Vä ya Azär Häsrätin köşäsinä sözardı Kamran Zamanlı Här şey BBC-nin şok xäbäri ilä başladı. Xäbärdä bildirilirdi ki, Azärbaycan Boks Federasiyası Beynälxalq Häväskar Boks Federasiyasına 2012 London Yay Olimpiya oyunlarında azärbaycanlı boksçuların 2 qızıl medal qazanması üçün 9 milyon dollar rüşvät verib. Oxunma sayı: 4459

Share

Boks vä BBC-nin insan haqları därdi

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Yenä dä här zamankı kimi oldu. Azärbaycan daha bir uluslararası uğura imza atmaq üzräykän biriläri dövräyä girib ölkämizi qaralama kampaniyasının äsasını qoydu. Yenä dä här zamankı kimi şeytan Londondan başladı. BBC adlı ingilis TV-si Bakıda keçiriläcäk dünya boks çempionatına iki gün qalmış “araşdırma” apararaq aşkarladı ki, sän demä Azärbaycan räsmiläri dünya boks […]

Share

Räsmi Bakı Türkdilli dövlätlärlä münasibätinä önäm vermälidir

Azär Häsrät: “Azärbaycan dövläti türk dünyası ilä bağlı daha çevik fäaliyyät planı tärtib etmälidir” “Azärbaycan dövläti daha çox Türkiyä ilä münasibätlärin qurulmasında fäal görünür. Orta Asiyada türkdilli dövlätlär ilä münasibätlär arzuolunan şäkildä olmasa da çox mükämmäl dä deyil” – bu sözläri tanınmış jurnalist Azär Häsrät Xeber.info xäbär portalına açıqlamasında bildirdi. O, älavä etdi ki, Azärbaycan […]

Share