Tag Archives: bir əsgərin yaşantıları

A.Häsrätin “Bir äsgärin yaşantıları” adlı kitabı haqqında

Vasif Älihüseyn Keçän ay Bakı Slavyan Universitetinin yaradıcılıq fakulitäsinin täläbäläri olaraq, täläbä yoldaşımız, gänc yazar Särdar Amindän Xaçmaz rayonuna dävät aldıq. Mäqsäd Xaçmaz rayon televiziyasında yayımlanan “Yeni sähifä” verilişindä iştirak etmäk, bir dä rayon yazarları ilä görüş idi. Oxunma sayı: 1443

Share

Män necä millätçi oldum…

«Bir äsgärin yaşantıları» romanını oxuyarkän… Sevda Elay Äsgärova Bu günlärdä älimä bir kitab keçdi. Jurnalist hämkarımız, Azärbaycan vä beynälxalq mätbuatda kifayät qädär tanınmış publisist-yazar, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätin «Bir äsgärin yaşantıları» romanı älimdädir. Oxunma sayı: 3696

Share

«Tale insanın seçimi ilä hesablaşmır» – Müsahibä

Azär Häsrät: «Män peşäkar yazıçı deyiläm vä yazıçılğa iddiam da yoxdur» Azär Häsrät 1968-ci il avqustun 3-dä Xaçmazın Dädäli kändindä anadan olub. 1995-ci ildän häväskar, sonra isä peşäkar şäkildä jurnalistika ilä mäşğul olub. Ölkänin bir sıra qäzetlärindä – 1998-2005-ci illärdä isä «Azadlıq» qäzetindä işläyib. Hazırda özünün täsisçisi olduğu «Yalquzaq» qäzetinin baş redaktorudur. Oxunma sayı: 1255

Share

Azär Häsrätin romanı çapdan çıxdı

Bakı, Yalquzaq.com, 21.12.2012 – Jurnalist, ictimai xadim vä tärcümäçi Azär Häsrätin ilk iri häcmli qäläm täcrübäsi olan “Bir äsgärin yaşantıları” adlı memuar-romanı “Qanun” näşriyyatında min nüsxä tirajla çapdan çıxıb. Kitab bädii üslubda qälämä alınsa da täsvir edilän olaylar vä obrazların, demäk olar ki, hamısı gerçäkläri äks etdirir. Oxunma sayı: 1900

Share

“Bu mövzuda qäzet mäqaläsi dä yazılmayıb”

Azär Häsrät: “Äqidäli kommunist olmaq mäqsädi seçmiş qähräman män özümäm” Hüquq müdafiäçisi, “Yalquzaq” qäzetinin baş redaktoru, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätin roman yazmaqla ictimai diqqätä çıxacağını düşünmäk az ävväl qäribä görünä bilärdi. Ancaq yaradıcılıq, özü dä bädii yaradıcılıq kimi cälb elämir ki? Oxunma sayı: 1072

Share