Tag Archives: daş yuxular

“Daş yuxular”ın müsbät vä mänfi täräfläri

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Äkräm Äylislinin “Daş yuxular” romanıyla bağlı ictimai mövqelär barädä “Äkräm Äylisli haqqında sifarişli yazım”da söz verdiyim kimi, indi dä äsärin bizim lehimizä vä äleyhimizä olan mäqamları barädä, çox da şärh vermädän, daha bir yazımı oxucuların ixtiyarına vermäk istärdim. Belä yanaşmanı ona görä ediräm ki, äsärin, hätta deyärdim ki, Azärbaycana vä ermänilärä däxli olmayan, […]

Share

Yazıçı ilä bağlı zorakılıq çağırışlarından çäkinmäyä çağırış

Bakı, CASCFEN, 04.02.2013 – “Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) son günlär ärzindä Azärbaycanda ciddi müzakirälärä säbäb olan “Daş yuxular” romanının müällifi Äkräm Äylisliyä qarşı bäzän zorakılıq tärkibli çağırışlar säsländirilmäsini täqdir etmir.” Oxunma sayı: 1436

Share

Äkräm Äylisli haqqında sifarişli yazım

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Äkräm Äylislinin “Daş yuxular”ı haqqında ayrıca yazı yazmaq fikrim var. Ona görä dä bu äsär barädä hälälik fikirlärimi tam olaraq açıqlamaqdan vaz keçiräm. Lakin onu da demäk istärdim ki, äsärin yaratdığı ajiotajın cämiyyätimizdä birmänalı qarşılanmaması Azärbaycanda nälärinsä vä kimlärinsä yerindä olmadığını bir daha sübut edir. Oxunma sayı: 4645

Share