Tag Archives: ramiz mehdiyev

Elä mütläq dövlätmi demäliydi?…

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Avqustun 29-da Prezident Administrasiysının rähbäri Ramiz Mehdiyevin rähbärliyilä keçirilmiş mälum müşavirä hälä uzun zaman müzakirä ediläcäk. Bu da täbiidir. Çünki Azärbaycan hässas bir dönämdän keçir, ölkä sağında-solunda cayır-cayır yanan qonşularla ähatä edilib, torpaqları işğal altındadır vä dünyanın gözü dä burdadır. Belä olan halda här bir insan nä dediyinä, harda dediyinä çox diqqätlä […]

Share

Di qırın bir-birinizi!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bilmiräm sevinimmi, kädärlänimmi? Yaxud da ümumiyyätlä “boş ver” deyib keçimmi? Här halda, biganä birisi olmadığıma vä baş veränlärin häm dä bir müddät ävväl mänä däxli olduğuna görä, münasibätimi bildirmäyim yerinä düşärdi. Müxalifät cäbhäsindäki durumu deyiräm. Oxunma sayı: 4050

Share

"O­yun­caq baş na­zir"

Azər H.­Həs­rət Sra­ğa­gün­kü qə­zet­lər­dən bi­rin­də be­lə bir baş­lıq var­dı. Ya­zı ata­sı­nın he­sa­bı­na Azər­bay­ca­nın baş na­zi­ri və­zi­fə­si­ni ələ ke­çir­miş İl­ham Əli­yev­lə Pre­zi­dent Apa­ra­tı­nın və öl­kə­nin fak­ti­ki ağa­sı Ra­miz Meh­di­yev ara­sın­da­kı qar­şı­dur­ma­lar­dan bəhs edir­di. Bu­ra­da ya­zı­lan­lar­la işi­miz ol­ma­sa da baş­lı­ğın ger­çək­dən də çox uğur­lu se­çil­mə­si da­nıl­maz­dır. Nə­dən be­lə dü­şün­dü­yü­mü­zü aşa­ğı­da açıq­la­ma­ğa ça­lı­şa­ca­ğıq. Oxunma sayı: 4723

Share