Tag Archives: şərq qəzeti

“Män Elnur Astanbäylinin adını heç yerdä çäkmämişäm”

Azär Häsrät: “Ägär buna inanmırsa, konfransın videomaterialları var, istäsä götürüb baxa bilär” Yadıma düşür, uşaq olanda mählä uşaqları bir-birimizi cırnatmaq üçün äcaib sözlär deyärdik “Azadlıq” qäzetinin köşä yazarı Elnur Astanbäyli ilä CASCFEN sädri Azär Häsrät arasında konflikt yaşanıb. E.Astanbäyli bildirib ki, “Neft, qaz vä media” ilä bağlı konfransda, onun Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru Oxunma […]

Share

Dilimə dil uzadanlar…

Yenə də başlayıblar. İddia edirlər ki, Azərbaycanda hətta dövlət səviyyəsində rus dilinə qarşı hörmətsizlik edilirmiş. Sən demə işğalçı Rusiyadan canımızı qurtarsaq da onun burada tökülüb qalan atıntılarından hələ də yaxa qurtara bilməmişik. Bir ağızdan səs-səsə verib iddia edirlər ki, rus dili dövlət dilimizdən – yəni Azərbaycan dilindən heç də aşağı statusda olmamalıymış. Hətta başqa ölkələrdən […]

Share

"Müxalifət cığal uşaqlar kimi "oynamıram" deyir"

Azər Həs­rət: “Be­lə bir du­rum­da da mət­bu­at on­la­rın əlin­də ar­zuo­lun­maz alə­tə çev­ri­lib” – Ta­hir Kə­rim­li ki­mi şəxs­lə­rə jur­na­list­lər hör­mət et­mə­li­dir. Çün­ki o, baş­qa­la­rın­dan fərq­li ola­raq ha­ki­miy­yət­lə giz­lin iş­bir­li­yi­nə get­mə­yib… Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı­nın IV qu­rul­ta­yı ərə­fə­sin­də mət­bua­tı­mı­zın çox­say­lı mü­za­ki­rə­lə­ri bir da­ha gün­də­mə gəl­di və prob­lem­lə­rin baş­ver­mə sə­bəb­lə­ri ilə müx­tə­lif mü­la­hi­zə­lər səs­lən­di­ril­di. Qeyd olu­nan ərə­fə həm də […]

Share