Tag Archives: seçki 2008

"Müxalifət cığal uşaqlar kimi "oynamıram" deyir"

Azər Həs­rət: “Be­lə bir du­rum­da da mət­bu­at on­la­rın əlin­də ar­zuo­lun­maz alə­tə çev­ri­lib” – Ta­hir Kə­rim­li ki­mi şəxs­lə­rə jur­na­list­lər hör­mət et­mə­li­dir. Çün­ki o, baş­qa­la­rın­dan fərq­li ola­raq ha­ki­miy­yət­lə giz­lin iş­bir­li­yi­nə get­mə­yib… Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı­nın IV qu­rul­ta­yı ərə­fə­sin­də mət­bua­tı­mı­zın çox­say­lı mü­za­ki­rə­lə­ri bir da­ha gün­də­mə gəl­di və prob­lem­lə­rin baş­ver­mə sə­bəb­lə­ri ilə müx­tə­lif mü­la­hi­zə­lər səs­lən­di­ril­di. Qeyd olu­nan ərə­fə həm də […]

Share