Tag Archives: sevgililər günü

30 İyun Sevgililər Günün qutlu olsun, Türk Milləti! (Fotolar)

Azər Həsrət Bu gün – 30 iyun Azərbaycanda və ondan kənarda yaşayan Türklərin Sevgililər Günüdür. Qutlu olsun deyirəm. 30 iyun sevgi, qəhrəmanlıq, fədakarlıq, milli mücadilə tarixinə öz damğasını vuran iki Azərbaycan gəncinin – İlhamla Fərizənin toy gününə təsadüf edir. Onlar 1989-cu ilin 30 iyununda el adətincə düzənlənən toyla ailə qurmuşdular. Oxunma sayı: 20366

Share

30 iyun Türk dünyası üçün örnəkdir!

Azər Həs­rət: “Təb­liğ olun­ma­lı­dır ki, tür­kün öz ta­ri­xin­də 14 fev­ral ki­mi gün­lə­ri ayaq­la­rı­nın al­tı­na sa­lıb tapdalayacaq sə­viy­yə­də şə­rəf­li və lə­ya­qət­li gün­lə­ri var” Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Ona gö­rə ki, in­di Azərbaycanda ada­mın […]

Share