Tag Archives: soyadların milliləşdirilməsi

Soyad qanunu daşa diränib – Münasibät

Soyadların milliläşdirilmäsi mäsäläsi gündämä gäländän müzakirälärä säbäb olub. Bir qisim mäsälänin tätbiqi üçün qanuna ehtiyac görür, digär qisim isä artıq kök salmış soyad mädäniyyätinin däyişdirilmäsi üçün uzun vaxt täläb olunduğunu deyir. Yada salaq ki, hälä 2010-cu ildä Milli Elmlär Akademiyasında soyadlarla bağlı yaradılan Xüsusi Komissiya täräfindän ad vä soyad bankı hazırlanmışdı. Bu bank vasitäsilä adlar […]

Share

Azärbaycan Prezidenti Cänab İlham Heydäroğluna

AÇIQ MÜRACİÄT Hörmätli Cänab Prezident, Azärbaycan Respublikası 20 ildän artıqdır ki, ikinci müstäqillik dövrünü yaşamaqdadır. Bu dövr ärzindä bir çox sahälärdä milliläşmä aparılmış, dövlätimiz uğurlu idaräetmä sayäsindä möhkäm tämällär üzärinä oturdulmuşdur. Älbättä ki, Azärbaycanın dünyanın sayılıb seçilän dövlätläri arasında yer almasında şäxsän Sizin rolunuz danılmazdır. Oxunma sayı: 6291

Share