Tag Archives: tac mahal

Tac Mahalı da sevgi tikib!

Tac Mahal Azər Həs­rət: “Bi­zim ta­ri­xi­miz­də İl­ham-Fə­ri­zə ha­di­sə­si sev­gi ilə bağ­lı bir ör­nək, bir nü­mu­nə­dir­sə, baş­qa sa­hə­lər­də də çox də­yər­li olan ör­nək­lə­ri­miz var və bun­la­rın bən­zə­ri yox­dur” Ata­türk də­yər­lə­ri ol­ma­sa, Tür­ki­yə par­ça­la­nar… Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Oxunma sayı: 11997

Share

Sapıqlar üçün Özbək tarixindən bir yarpaq

Azər Həsrət İlk baxışdan bir az sərt görünən başlıq altında yazdığım bu yazı, əslində, birilərinə sərt bir şapalaq olsun deyə yazılır. Son zamanlar bir sıra dairələrdə türk dünyası və türk millətinin ortaq dəyərlərinə xor baxan, üstəlik, ortaq tarixi keçmişimizə çamur atan adamlar peyda olmağa başlayıb. Oxunma sayı: 6432

Share