Tag Archives: xətai 34

Azər Həsrət deputatlıq yolunda

Mət­bu­at­dan yax­şı ta­nı­dı­ğı­mız və mət­bu­at üçün əlin­dən gəl­di­yi qə­dər iş­lər gö­rən həm­ka­rı­mız Azər Həs­rət 34 say­lı Xə­tai II seç­ki dai­rə­sin­dən na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sür­mək qə­ra­rı­na gə­lib. Ar­tıq ak­tiv fəa­liy­yə­tə baş­la­yan Azər Həs­rət, bu mü­na­si­bət­lə bir çox kö­nül­lü­lər­lə də gö­rü­şüb. Əv­vəl­ki seç­ki­lər­də Xaç­maz­dan na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sü­rən həm­ka­rı­mız, bu də­fə ha­zır­da par­la­ment­də təm­sil olu­nan Mü­sa­vat de­pu­tat qru­pu­nun üz­vü […]

Share