Tag Archives: xural qəzeti

Bu qädär dä olmaz!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com Bu yazını yazdıqca düşünüräm ki, göräsän, därc etmäyä bir qäzet tapa biläcäyämmi? Azad sözün här täräfdän, yäni här iki siyasi käsim täräfindän küncä sıxıldığı bir ölkädä yaşadığımız üçün bu fikirlär gälir ağlıma. Ancaq yenä dä yazıram. Än azından älimizin altındakı İnternet resurslarında därc etmä imkanımız var. Bir neçä ay öncä “Azadlıq” qäzetinin […]

Share

O şərəfsizi tapın! Və cəzalandırın!

Azər Həsrət (azer@azerhasret.com) Oxudum, tüklərim biz-biz oldu! Belə şeyin mümkün olacağını təsəvvür belə edə bilməzdim! Ancaq olmuş! Həm də Azərbaycanda, həm də bir şəhidə qarşı! “Yeni Müsavat” qəzetində oxudum ki, bugünlərdə ön cəbhədə şəhid olmuş Elnur Məmmədov adlı şərəfli vətən övladını dəfn etmək üçün onun anasına bir məzarlıq yeri bir şərəfsiz məmur 200 manata satıb! […]

Share

Yeni xalq hərəkatı yaranmalıdır!!!

Ya da buraxmaq lazımdır ki, böhran daha da dərinləşsin – gedən getsin, qalan qalsın ki, onun da üzərində kimlərsə nələrsə qura bilsinlər… Müxalifətin hansının əlində qərargahı varsa, onu almağa çalışacaqlar, onlar üçün süni problemlər yaradaraq sıradan çıxaracaq və o biriləri üçün şərait yaradacaqlar… Müstəqil mətbuatı da – media düşərgəsində nəyi varsa, nə qalıbsa, sıxmağa çalışacaqlar… […]

Share

Bu seçkilərdə millətin namusuna toxunuldu!!!

Ölkə – siyasi partiyalar, beynəlxalq təşkilatlar, əhali seçki şoku yaşayırlar!!! Siyasi təşkilatlar, milli-demokratik düşərgə və ayrı-ayrı fərdlər toparlanmalıdır!!! Hakimiyyət özünə yaxın bildiyi bölgələri və bütövlükdə Azərbaycanı itirdi!!! Seçkilərin, əslində isə Milli Məclisə 4-cü çağırış təyinatın baş tutmasından sonra cəmiyyətdə ciddi və ağır şok yaşanır. Oxunma sayı: 5812

Share

Azər Həsrət deputatlıq yolunda

Mət­bu­at­dan yax­şı ta­nı­dı­ğı­mız və mət­bu­at üçün əlin­dən gəl­di­yi qə­dər iş­lər gö­rən həm­ka­rı­mız Azər Həs­rət 34 say­lı Xə­tai II seç­ki dai­rə­sin­dən na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sür­mək qə­ra­rı­na gə­lib. Ar­tıq ak­tiv fəa­liy­yə­tə baş­la­yan Azər Həs­rət, bu mü­na­si­bət­lə bir çox kö­nül­lü­lər­lə də gö­rü­şüb. Əv­vəl­ki seç­ki­lər­də Xaç­maz­dan na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sü­rən həm­ka­rı­mız, bu də­fə ha­zır­da par­la­ment­də təm­sil olu­nan Mü­sa­vat de­pu­tat qru­pu­nun üz­vü […]

Share

30 iyun Türk dünyası üçün örnəkdir!

Azər Həs­rət: “Təb­liğ olun­ma­lı­dır ki, tür­kün öz ta­ri­xin­də 14 fev­ral ki­mi gün­lə­ri ayaq­la­rı­nın al­tı­na sa­lıb tapdalayacaq sə­viy­yə­də şə­rəf­li və lə­ya­qət­li gün­lə­ri var” Azər Həs­rət re­dak­si­ya­mı­za gəl­di və 30 İyu­nun bü­tün türk dün­ya­sın­da Sev­gi­li­lər Gü­nü ki­mi qeyd olun­ma­sı üçün əmək­daş­lıq tək­lif et­di. Do­nub qal­dıq. Ona gö­rə yox ki, gör­mə­miş­li­yi­nə düş­müş­dük. Ona gö­rə ki, in­di Azərbaycanda ada­mın […]

Share

30 İyun Sevgililər Günü bütün Türk dünyasında qeyd edilməlidir

Bakı, Yalquzaq.com, 09.06.2010 – Azərbaycanda hər il Sevgililər Günü kimi qeyd edilən 30 İyuna 20 gün qalır. Bu günün Azərbaycan xalqının çağdaş tarixində kəsb etdiyi önəm, onun gənc nəslə çatdırılması yönündə hələ 2003-cü ildə “Xural” qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının irəli sürdüyü təşəbbüs son illər daha geniş şəkildə dəstəklənməkdədir. Artıq Azərbaycan xalqı və hətta Azərbaycandan […]

Share